Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 55/112 > >>


Nieuwsbrief 55 - Mei 2011.


Verslag van de voorjaarsbijeenkomst op 10 april 2011 in Utrecht.

Rond 10.00 uur verzamelden zich circa 25 leden in de serre van de Botanische Tuinen te Utrecht. Onder het genot van, zoals gewoonlijk door de familie Gouda verzorgde, heerlijke welkomstkoffie met koek, kwamen de gesprekken op gang over de uitoefening van onze gezamenlijke hobby, de ervaringen tijdens de achterliggende winter, de voorjaarswerkzaamheden, enzovoort.

Om 11.00 uur was het tijd voor een korte huishoudelijke vergadering. Aanwezig van de zijde van het bestuur: Eric Gouda, voorzitter, Piet van Beest, penningmeester en Roel Tomassen, secretaris. We zijn ook zeer verheugd met de aanwezigheid van oud bestuurslid Cees Fransen, die na ziekt eindelijk weer eens in Utrecht aanwezig kon zijn.

Alvorens Eric de vergadering opent vraagt Roel eerst het woord. Het is de laatste tijd een goede gewoonte, zo stelt hij, dat de vereniging degene, die in de middag een voordracht dan wel een lezing verzorgt, daarvoor bedankt met een attentie, iets leuks, iets lekkers ! Tijdens de najaarsbijeenkomst op 17 oktober 2010, waarin Eric Gouda tezamen met zijn vrouw Renate, de leden op kostelijke wijze wisten te boeien met het verslag van hun (vakantie) reis door Peru, is door omstandigheden ďdat bedankjeĒ achterwege gebleven, waarvoor alsnog excuses!

Roel wil van deze gelegenheid dan ook gebruik maken om namens alle leden erkentelijkheid uit te spreken en niet alleen voor de voordracht over Peru maar ook voor het vele werk dat Eric, daarbij immer gesteund en geholpen door Renate, voor onze vereniging heeft gedaan en nog steeds doet ! Hij overhandigt hen geschenkjes en wensen voor gezellige Paasdagen. De aanwezige leden ondersteunen dit met een hartelijk applaus !

Vervolgens opent Eric de vergadering met enkele mededelingen van bestuurszijde.

  • 1. Er zijn enkele jaargangen beschikbaar van het destijds (helaas ) opgeheven mooie Palmblad. Liefhebbers kunnen zich na afloop van de vergadering melden bij de voorzitter.
  • 2. De voorzitter toont een interessant boekje over Reizen door BraziliŽ van M.B.Foster. Dit kan aan geÔnteresseerden worden uitgeleend.
  • 3. De secretaris vertelt over de ontwikkelingen met betrekking tot de ďPflanzenschutz-sammlungĒ bij de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG). Zo is om te beginnen de collectie van wijlen JŁrgen Lautner thans ondergebracht in ťťn der kassen bij Gšrtnerei Dornauer bij Neustadt-Aisch. De collectie is te bezichtigen. De DBG zal trachten de hieraan jaarlijks verbonden exploitatiekosten te dekken uit een verhoging van de contributie ( wordt Ä 43 voor binnen Europa), uit extra donaties van de leden en uit de verkoop van dubbel-planten en stekken die tot de beschermde verzameling behoren. Het gaat hierbij dus om zuiver botanisch materiaal, gťťn cultivars of niet-natuur-hybriden. De voorjaarsbijeenkomst van de DBG in het weekeinde van 17 Ė 19 juni a.s. zal in Neustadt-Aisch plaatsvinden.
  • 4. In aansluiting hierop informeert de voorzitter de leden nog over de verdere activiteiten van de DBG en de mogelijkheden van het lidmaatschap en toont het onlangs in de nieuwe, prachtige uitvoering verschenen magazine Die Bromelie, dat driemaal per jaar uitkomt.
  • 5. De penningmeester vraagt aandacht voor de door sommige leden nog te betalen contributie over 2011. Er is ook nog sprake van enige achterstallige contributies .
  • 6. Het verslag van de op 17 oktober 2010 gehouden najaarbijeenkomst wordt goedgekeurd. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
  • 7. Met de OrchideeŽnhoeve te Luttelgeest is een datum voor een bezoek van onze vereniging overeengekomen en wel op : zaterdag, 12 november 2011. De leden zullen in het najaar tijdig een uitnodiging en verdere bijzonderheden voor dit uitstapje ontvangen. De secretaris informeert de aanwezigen over de OrchideeŽnhoeve en meent dat een bezoek wel zeer de moeite waard zal zijn. Peter Bak merkt op, dat in dat weekeinde ook de door de OrchideeŽnvereniging Noordholland Noord te houden orchideeŽntentoonstelling in Alkmaar valt. Maar, zo stelt de secretaris, die tentoonstelling begint vrijdagmiddag en duurt tot zondagavond. Besloten wordt daarom het bezoek aan de OrchideeŽnhoeve toch op 12 november te laten plaatsvinden.
  • 8. De OrchideeŽnvereniging Noordholland Noord heeft Peter Bak, Directeur van Bromeliakwekerij Corn.Bak B.V. , gevraagd of zij planten mogen lenen voor het aankleden van de door hen te organiseren tentoonstelling, zoals hiervoor onder punt 7 aangehaald. Dit verzoek kan door de heer Bak worden ingewilligd. Vijf jaar geleden heeft Roel aan die tentoonstelling meegedaan met een informatiestand van onze bromeliavereniging. Hieraan opnieuw meedoen wordt Roel teveel. Hij heeft dit inmiddels zelf al het bestuur van de OrchideeŽnvereniging laten weten. Daarop heeft de betreffende vereniging Peter Bak gevraagd of wellicht iemand anders beschikbaar kan zijn voor een info-stand over bromeliaís, een vraag die Peter vervolgens ook heeft voorgelegd aan voorzitter Eric. De heren (broers) Wellinga uit Heerenveen tonen interesse maar willen daarover eerst nog nadenken. De voorzitter concludeert, dat van de zijde van het BCG-bestuur voor dit ogenblik geen verdere (re)actie nodig is.
  • 9. Er zijn vijf nieuwe leden tot de vereniging toegetreden, te weten Rogier Dikkes, Arthur Warries, Wybo Zijlstra, Henk Warris en Gerard van Kooten. De voorzitter heet de aanwezige nieuwelingen welkom.
  • 10. Gerard van Heusden brengt Tillandsia-kwekerij Ibes nog onder de aandacht. Adres: Karburgsevoetpad 4, 6851 DN Huissen (Gld), tel. 026 3258483. Bij voorgenomen bezoek eerst bellen ! Verder zijn er geen punten voor de rondvraag, zodat de voorzitter deze huishoudelijke vergadering sluit.

Aansluitend vindt de plantenbespreking plaats.

Allereerst toont Eric een niet bloeiende Brocchinia acuminata, een terrestisch groeiende en vrij zeldzame soort die voorkomt in Venezuela en Colombia. Peter Bak heeft een bloem van Tillandsia gigantea meegenomen. Voorts passeren bloeiende exemplaren van Vriesea guttata, met grijsachtig gespikkeld blad, Tillandsia polita, T.foliosa en T.xerographica de revue. Minder gezien dan vroeger maar nog altijd attractief is de Cryptanthus, waarvan een kleurrijke cultivar wordt getoond.

Tot slot is er o.l.v. Eric een uitgebreide rondleiding door het kassencomplex, waar heel veel moois en interessants wordt gezien. De zeer forse en bloeiende Tillandsia spiraliflora is ťťn van de vele aandachtstrekkers.

Er valt maar moeilijk afscheid te nemen van het o zo heerlijke geslenter tussen alle kweektafels boordevol bromeliaís, maar de magen beginnen te knorren, dus tijd voor de lunch !

Dit keer waren er geen lootjes aanwezig, zodat de planten met een mini veiling aan de man werden gebracht.

Simon en Eric speelden veiling meester en Renate en Ina droegen de planten aan. Deze manier werd als afwisseling op een verloting amusant gevonden en is zeker voor herhaling vatbaar. Ook de vereniging spint daar garen bij, want de opbrengst was aanzienlijk hoger dan normaal. Het voordeel is dat juist die plant die je net wilt hebben makkelijker te verkrijgen is aan de andere kant is een gokje op z'n tijd ook leuk.

De lezing

Het middagprogramma omvat een reisverslag door Peter Bak over Noord-Peru. Alle aanwezigen genieten weer van het vele moois dat op het scherm verschijnt en van een deskundig commentaar wordt voorzien.

Aan het slot van deze boeiende trip door Peru dankt de voorzitter Peter voor zijn bijdrage aan deze gezellige, leerzame dag. Ook deze dank gaat vergezeld van iets lekkers voor thuis !

De voorzitter bedankt allen voor hun komst naar Utrecht. Hij herinnert nog even aan de geplande data voor dit najaar, te weten de najaarsbijeenkomst in Utrecht op zondag 16 oktober en de excursie naar de OrchideeŽnhoeve op zaterdag 12 november. Nadere berichten hierover zullen de leden uiteraard tijdig bereiken.

Hij wenst een ieder wel thuis.

Namens het bestuur,

Roel Tomassen (verslag) & Eric Gouda (redactie en opmaak)

Bijgewerkt: 20130911, 4614 keer bekeken

<< < page 55/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print