Header Image

Reglementen

De Statuten

==============Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: "Nederlands-Belgische Bromelia

Vereniging", met verkorte naam "Bromelia Contact Groep".

2. De vereniging is gevestigd te Utrecht.

DOEL

==============Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel: ***

 • de bevordering van kennis en cultuur van planten behorende tot de familie Bromeliaceae.
 • de behartiging van de belangen harer leden en de bevordering vanhet onderling vriendschappelijk verkeer, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
 • het houden van bijeenkomsten, vergaderingen en tentoonstellingen, alleen of in samenwerking met andere verenigingen;
 • het uitgeven of doen uitgeven van een periodiek orgaan;
 • het aanleggen en onderhouden van een bibliotheek;
 • de aansluiting bij of samenwerking met andere organisaties, werkzaam in het belang van de Bromeliaceeën;
en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke

voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

VERENIGINGSJAAR

==============Artikel 3.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP

==============Artikel 4.

1. De vereniging kent:

 • a. gewone leden;
 • b. leden van verdienste;
 • c. ereleden;
 • d. donateurs.
Waar in deze statuten over het lidmaatschap respectievelijk leden wordt gesproken, worden daaronder alle categorieën van een lidmaatschap respectievelijk leden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.

2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Slechts gewone leden zijn leden in de zin van de wet.

3. Leden van verdienste zijn zij die zich bij de bijeenkomsten van de vereniging bijzonder verdienstelijk maken of hebben gemaakt, of leden die zich in het algemeen jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk maken of hebben gemaakt, zulks ter beoordeling van het bestuur. De toelating geschiedt overeenkomstig het in dit artikel lid 2 bepaalde.

4. Ereleden zijn zij, die zich op het gebied van de Bromeliaceeën in het algemeen of meer in het bijzonder jegens de vereniging hebben onderscheiden en op voorstel van het bestuur, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.

5. Donateurs zijn zij, die zich tegenover de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.

6. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen. De leden en donateurs zijn verplicht adreswijzigingen onverwijld aan het bestuur mede te delen.

CONTRIBUTIE

==============Artikel 5.

1. Leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie, vast te stellen door de algemene vergadering.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP EN SCHORSING

==============Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:

 • a. door de dood van het lid;
 • b. door opzegging door het lid;
 • c. door opzegging door de vereniging;
 • d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken, met dien verstande dat:
 • a. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie;
 • b. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen - andere dan de verplichtingen van geldelijke aard - zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door het bestuur geschiedt met onmiddellijke ingang.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting doet het lidmaatschap met onmiddellijke ingang eindigen.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

7. Het bestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot beëindiging van het lidmaatschap, eindigt door het verloop van die termijn.

HET BESTUUR

==============Artikel 7.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf bestuurders. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering uit de leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

2. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur, alsmede op voorstel van tenminste tien leden.

DUUR, EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, SCHORSING

==============Artikel 8.

1. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij in het betreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld.

2. Een bestuurder defungeert door:

 • a. het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;
 • b. zijn schriftelijk bedanken;
 • c. het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen;
 • d. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; en
 • e. het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd.
3. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. Indien een of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het bestuur is verplicht binnen drie maanden een algemene vergadering bijeen te roepen om in de vacature(s) te voorzien.

4. Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

==============Artikel 9.

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en zodanige andere functionarissen als het wenselijk acht. Eén bestuurder kan meer dan één functie bekleden.

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten nodig is of de voorzitter of een andere bestuurder zulks wenst.

3. In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, door een medebestuurder laten vertegenwoordigen.

Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager.

4. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgesteld, die na vaststelling door het bestuur door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

6. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

BESTUURSTAAK EN BEVOEGDHEID

==============Artikel 10.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen alsook tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

VERTEGENWOORDIGING

==============Artikel 11.

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders.

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.

3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende ertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging kan hij niettemin de vereniging vertegenwoordigen tenzij de algemene vergadering daartoe een of meer personen aanwijst.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

==============Artikel 12.

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden

ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kas-controle commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid

2 en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kas-controle commissie, mits met goedkeuring van het bestuur, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar

onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

5. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

==============Artikel 13.

1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden.

2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan

overeenkomstig artikel 14.

WIJZE BIJEENROEPEN EN TOEGANG

==============Artikel 14.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

2. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.

3. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste

leden en bestuurders van de vereniging. Over toelating van anderen dan de hiervoor bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

STEMRECHT EN BESLUITVORMING

==============Artikel 15.

1. In vergaderingen hebben alle niet geschorste leden stemrecht. Ieder zodanig lid kan één stem uitbrengen. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.

2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

3. Indien de stemmen staken over een ander voorstel dan de benoeming van personen, is het voorstel verworpen.

4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering besluit tot stemming bij acclamatie. Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming (tussen de

voorgedragen kandidaten) plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd

en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

6. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

==============Artikel 16.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één van de andere bestuurders door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden door de voorzitter en secretaris van de vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

3. Indien een vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 3 van deze statuten op verzoek van leden wordt bijeengeroepen, kunnen degenen die de vergadering hebben verzocht anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

COMMISSIES

==============Artikel 17.

1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en opheffen.

2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast.

3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur, al dan niet uit zijn midden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

==============Artikel 18.

1. Bij een huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan een nadere regeling gewenst wordt geacht. Een huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.

2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering. Het in de volgende twee artikelen bepaalde omtrent statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op het vaststellen en wijzigen van een reglement.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

==============Artikel 19.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Tenminste vijf dagen voor de algemene vergadering dient een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te liggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

In de vergadering moet tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

4. Indien in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden tenminste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een besluit

tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot fusie of splitsing.

==============Artikel 20.

Het in artikel 19 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

==============Artikel 21.

De statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

ONTBINDING

==============Artikel 22.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de artikelen 19 en 20 is van overeenkomstige toepassing.

2. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer bekend zijn.

3. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag en het toezicht van bestuurders van toepassing.

De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.

4. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van deze vereniging overeenstemmen.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaar onder berusting van de door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.

SLOTBEPALING

==============Artikel 23.

Aan het bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.


Bijgewerkt: 20080118, 12535 keer bekeken

De vereniging

Contact
Inleiding
Geschiedenis
Affiliatie
Het Bestuur
Reglementen
Privacywet AVG
Inschrijven

 Print