Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 42/110 > >>


Nieuwsbrief 42 - mei 2009.


Verslag van de voorjaarsbijeenkomst op 19 april 2009 te Utrecht.

Na een plezierige verwelkoming -zoals gewoonlijk vanaf 10 uur- van binnendruppelende leden, gezellig geklets , talrijke uitgestalde planten en boeken en de heerlijke geur van de ochtend-koffie, breekt rond 11 uur de tijd aan voor de huishoudelijke vergadering.

Bep en Hans van der Hoeven, Hans verzorgde de middag lezing

1.Opening.

De voorzitter, Eric Gouda, verwelkomt de 25 aanwezige leden en merkt daarbij op het jammer te vinden dat de opkomst niet groter is.

2.Mededelingen en ingekomen stukken.

Het orchideeënweekend in de Botanische Tuinen te Utrecht zal plaatsvinden in het weekend van 30, 31 mei en 1 juni a.s. Onze BCG zal aldaar met een stand zijn vertegenwoordigd. De voorzitter overhandigt de leden een info-brochure.

3.Verslag van de BCG-bijeenkomst op 26 oktober 2008.

Het verslag wordt goed gekeurd.

4. Financiën BCG; de contributie 2009.

Een overzichtje van baten en lasten wordt de leden overhandigd. De voorzitter licht toe, dat dit om te beginnen een zeer eenvoudige opzet is en dat in de komende tijd aan een wat meer professionelere vorm zal worden gewerkt. Zo behoeven de kostenposten nog een nadere definiëring.Het positieve saldo van € 2.389,37 ontlokt bij de leden de vraag of er wellicht wordt gespaard ? De voorzitter geeft toe, dat er tot dusverre geen grote(re) uitgaven zijn geweest, maar dat dit waarschijnlijk gaat veranderen. De geplande activiteiten zullen ook voor de vereniging kosten meebrengen. Ook toekomstige sprekers dienen hetzij te worden betaald hetzij te worden bedankt middels een attentie. Voorts wordt door de secretaris, Roel Tomassen, de mogelijkheid voor het voetlicht gehaald van een verenigingsbibliotheek, waar de leden boeken kunnen lenen, zoals bijvoorbeeld bij de DBG. Toch lijkt dit voor een kleine vereniging als de BCG een (te ? kostbare aangelegenheid. In ieder geval nodigt de voorzitter een ieder uit over deze zaken na te denken en met ideeën te komen.

Het zal duidelijk zijn dat de contributie voorshands op het oude niveau wordt gehandhaafd, te weten € 5,-- per jaar.

Plant bespreking door Eric, met links de tafel met te bespreken planten

5. BCG-website; stand van zaken.

Onlangs heeft de voorzitter de nieuwe mogelijkheid van een zoekfunctie onder de aandacht gebracht. Dit werd nodig gelet op de groeiende hoeveelheid informatie en het soms tijdrovende werk iets daarin te kunnen terug vinden. De nieuwe functie mag beschouwd worden als een waardevolle toevoeging binnen de BCG-site.

Ook roept de voorzitter de leden op om eens iets te schrijven over hun ervaringen met de planten en hoe zij daarmee bezig zijn. Roel Tomassen is tot dusverre daarin de eerste geweest met een verhaal over Aechmea carvalhoy. Kom en schrijf over je planten, hoe je ze kweekt, vertroetelt, met welk substraat enzovoorts. Wellicht ook over een stukje techniek, automatisering e.d. Langs deze weg kan de leemte veroorzaakt door het wegvallen van Palmblad goed worden opgevuld.

6. Encyclopaedia bromeliads; stand van zaken.

De nieuwe versie is nog niet geheel gereed. Er is toch nog vrij veel werk aan verbonden, zoals het bewerken van de foto’s en het checken van de goede benaming. De nieuwe versie is al wel te raadplegen binnen de website. De verwachting is, dat de nieuwe versie vóór de zomer klaar zal zijn. Degenen, die de eerste versie destijds kochten kunnen dan de nieuwe versie ontvangen slechts tegen betaling van portokosten.

7. Foto-gallerij; stand van zaken.

In aansluiting op hetgeen hiervoor onder punt 5 werd besproken zij vermeld, dat ook planten kunnen worden getoond via de foto-gallerij. Er kunnen vragen over worden gesteld en er kan over worden gediscussieerd. Daarvoor zijn geen ingewikkelde discussie-forums nodig zoals bij de BSI !.

8. De plantenruil; stand van zaken.

Te konstateren valt, dat van deze mogelijkheid nog weinig gebruik wordt gemaakt. De leden worden opgeroepen hierop meer actie te nemen. Vooral in deze (aankomende) tijd van verpotten, scheuren enz. kunnen medehobbyisten blij worden gemaakt met aanbiedingen van collegae-hobbyisten. Maak dan a.u.b. gebruik van deze mogelijkheid.

Loterij door Renate en Ina, rechts het verzilveren van het gevallen lot (uitzoeken maar)

9. De zadenruil; stand van zaken.

Ook voor deze mogelijkheid, dus om zelf eens bromelia’s d.m.v. zaden op te kweken, wordt door de leden nog weinig interesse getoond. Wel is belangstelling voor de door Albert Ebbink bij tijd en wijle meegebrachte zaailingen. Roel Tomassen toont een meegebracht zaaisel van Aechmea racinae. Heel eenvoudig gezaaid in een helder plastic doosje met helder plastic dekseltje (was verpakking van aardbeien !). Hij legt uit hoe eenvoudig e.e.a. in z’n werk gaat en welk een plezier je kunt beleven iets van kleins af aan te zien opgroeien. Van zaad tot bloei zo’n twee jaar bij deze soort ! Zaaien en het aanbieden van zaailingen door Albert Ebbink zal voortgaan.

10. Import van planten uit USA; activiteit Deutsche Bromelien Gesellschaft.

De secretaris wijst op de mogelijkheid mee te liften met de import-activiteit van de DBG. De planten worden betrokken bij Michael’s Bromeliads, Florida. Men heeft hiermee goede ervaringen. Degenen, die belangstelling hebben worden verwezen naar het in de zaal aanwezige verenigingslid Uwe Scharf, die bij de coördinatie van de DBG-import betrokken is.

11. Het bromelia-weekend op 6 en 7 juni 2009; respectievelijk naar Holm en Westerman.

De secretaris wijst er op, dat de aanmelding nog openstaat tot 15 mei a.s. Ondanks het tot dusverre geringe aantal aanmeldingen zal het weekend toch doorgang vinden. Voor bijzonderheden zie Nieuwsbrief 39.

12. Het bezoek aan de Nationale Plantentuin te Meise, België, op 30 augustus 2009.

Er is overeenstemming met de conservator voor een bezoek op zondag 30 augustus a.s. De Nationale Plantentuin is ook zondags geopend voor publiek en de tuinen alleen al zijn een bezoek zeker waard !. Voor de BCG-groep zullen bovendien de collectiekassen toegankelijk zijn (normaliter voor publiek niet toegankelijk !). Eric Gouda zal zelf de leden rondleiden. Er is een café-restaurant waar wat kan worden gedronken en gegeten. Overige bijzonderheden w.o. een routebeschrijving e.d. , alsmede een aanmeldingsformulier zullen de leden in de loop van juni kunnen verwachten (secr.)

Op dit punt doet de secretaris nogmaals een beroep op de leden elkaar te helpen als het gaat om meerijden, meereizen enz.
De tafel met planten voor de verloting

13. De najaarsbijeenkomst op 18 oktober 2009 in Utrecht.

Art Vogel, Chef Kassen Hortus Leiden, zal ’s middags een presentatie verzorgen over “Florida, Belize en Panama in vogelvlucht”.

14. en 15. Voorlopige plannen activiteiten in 2010; vaststellen data voor- en najaarsbijeenkomst in 2010.

Overeengekomen wordt de reguliere bijeenkomsten in Utrecht vast te leggen voor zondag 11 april en zondag 17 oktober 2010. De leden worden gevraagd contact op te nemen met het bestuur als genoemde data mochten “knellen” met andere –voor sommige van onze leden- georganiseerde activiteiten elders.

Buiten deze reguliere bijeenkomsten zal worden gewerkt aan mogelijkheden tot het bezoeken van kwekerijen, botanische tuinen, tropische tuinen e.d. De fam. Claessen biedt aan de mogelijkheden daartoe in België te zullen nagaan. (Inmiddels overzicht ontvangen, waarvoor alvast onze dank !; het bestuur).

16. Rondvraag en sluiting.

De bestelde boeken “Tillandsia’s del norte de Chiuli y del extremo sur de Perú” zijn bij de voorzitter binnen gekomen. De leden die dit hebben besteld worden verzocht spoedig met hem contact te leggen over het afhalen e.d.

Over een nog wellicht toekomstige (na)bestelling van het boek Fragments of the Atlantic Forest of Northeast Brasil zal nader contact plaatsvinden tussen Albert Ebbink , Uwe Scharf en Petra Hensel (DBG).

Cees Fransen, penningmeester, is in 2010 aan de beurt om af te treden. Vanwege zijn -al langere tijd- drukke werkzaamheden bij ESA en zijn in verband hiermede veelvuldig vertoeven in het buitenland, dient hij noodgedwongen tijdelijk gas terug te nemen. Over twee jaar wil hij (na zijn pensionering) wederom graag - zo de leden dit wensen- actiever aan onze BCG deelnemen. In verband hiermee doet het bestuur een beroep op de leden zich kandidaat te stellen voor de betreffende bestuursfunctie. Voor nadere inlichtingen gaarne naar de voorzitter, Eric Gouda.

De voorjaarsbijeenkomst Van de Deutsche Bromelien Gesellschaft zal plaatsvinden op 16 en 17 mei a.s. in Jena (Dld). Peter Bak gaat daar naar toe en biedt in zijn auto een drietal plaatsen aan voor medereizigers, leden uiteraard van de DBG. Bij interesse a.u.b. contact opnemen met Peter Bak.

De najaarsbijeenkomst van de DBG zal plaatsvinden in Marburg en wel van 11 tot en met 13 september 2009.


De voorzitter gaat over tot het bespreken van de meegebrachte planten.Prachtige planten passeren de revue: Cryptanthus colnagoi, Tillandsia biflora (opgepot) T.complanata (verschillende vormen) T.multicaulis (opgebonden) T.kirschnekii, T. streptocarpa, (wit, uit Comarapa) T.bermejoensis, T.glabrior in vergelijking met T.schiedeana, T.mitlaensis, T.didisticha (vermoedelijk var. longifolia) T.lorentziana (witte bloemen),T.guelzii (syn. T.pucaraensis, mogelijk kruising T.didisticha met T.pohliana). Een door Cees Fransen meegebrachte enorme trechter-tillandsia kon helaas niet worden benaamd. Ooit ontving Cees de plant van de Hortus Botanicus VU Amsterdam. Interessant was de door Hans Willems aangezwengelde discussie over het aan vorst blootstellen van tillandsia’s . Het “droevige” resultaat van clusters van T. aeranthos aan een kunststof boomtak, gehouden in de koude kas, na negen graden vorst tijdens de afgelopen winter werd door hem getoond. Daarentegen had de soort T.diaguitensis de koude goed doorstaan. Eric Gouda wijst op het risico van bevriezing, dat de planten bij vroeg invallende vorst kunnen lopen , als het bladweefsel dan nog vrij veel water bevat.

Het is tijd voor de lunch, tijdens welke over nog van alles wordt nagepraat en vervolgens de plantenverloting begint onder “de bezielende leiding” van de dames Renate Gouda en Ina Brinkkemper. Zo weten verschillende leden zich weer planten rijker !

In de filmzaal is dan ’s middags het woord aan de familie Van der Hoeven (Bep en Hans) uit Klundert. Zij weten ons per film twee uur lang te boeien met opnamen van hun fantastische serre thuis, een stuk tropisch regenwoud met een geweldige collectie schitterend gekleurde bromelia’s. Vervolgens nemen zij ons mee naar Ecuador en doen verslag van hun reis getiteld: “Orchideeën spotten in Ecuador”. De prachtige, boeiende opnamen, gelardeerd met de humoristische vertelkunst van Hans, maakte het voor allen weer tot een bijzonder geslaagde middag.

Roel Tomassen, secr.

Bijgewerkt: 20090909, 4963 keer bekeken

<< < page 42/110 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print