Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 104/105 > >>


Nieuwsbrief 104 - September 2021


Uitnodiging voor de najaar bijeenkomst op zondag 10 Oktober 2021

Beste leden,

In onze brief van 10 juni jl. vertelden wij jullie, dat wij i.v.m. covid het vooralsnog niet durfden de voorjaar bijeenkomst van 29 maart 2021 door te laten gaan. Tevens stelden wij voor de najaar bijeenkomst te plannen voor 10 oktober 2021. De ontwikkeling van de covid-besmettingen in ons land blijft nog tamelijk onzeker en dus ook het verdere verloop hiervan in de komende maanden. Onze regering hoopt nu, dat de inmiddels opgebouwde immuniteit onder een groot deel van onze samenleving, deze nazomer en verder dit najaar, zal kunnen leiden tot vergaande versoepelingen.

In navolging van die uitgesproken hoop willen wij jullie nu allen toch heel graag uitnodigen voor onze najaar bijeenkomst op

  • zondag 10 oktober a.s. vanaf 10.00 uur
en wel op onze vertrouwde stek in de serre van de Botanische Tuinen te Utrecht (achteringang, Harvardlaan 10). Gedurende deze samenkomst vragen wij jullie wčl de (alsdan nog ? ) geldende covidregels in acht te nemen (nog te redigeren welke regels dat (zullen) zijn.

 

Figs. 1& 2 Aechmea eggleriana van Frans Guiana, gekweekt door Peter Bak, foto's Eric Gouda

Het programma voor deze dag is als volgt:

Van 10 tot 11 uur ontvangst en na lange tijd gezellig samenzijn in de serre, genieten van koffie en thee, het kunnen bewonderen van de meegebrachte planten en het kunnen inzien van uitgestalde literatuur. Om 11.00 uur houden wij een ledenvergadering, waarvoor een agenda hier is bijgevoegd. Aansluitend volgt een bespreking van de meegebrachte planten en van enige planten uit de collectie van de Botanische Tuinen. Tijdens de middaglunch, verzorgd door het echtpaar Gouda en verkrijgbaar tegen geringe kosten, zal een veiling plaatsvinden van voor dit doel geschonken bromelia-soorten. Jullie worden uitgenodigd planten en stekken hiervoor mee te nemen. Deze bijeenkomst wordt dan in de namiddag besloten met een reis door Noord-Peru gepresenteerd door Piet van Beest.

Graag hopen wij jullie na een zo lange tijd weer te kunnen begroeten.

Bestuur

Roel Tomassen, secretaris, was in 2020 aftredend. Hij stelde zich herkiesbaar. Eric Gouda, voorzitter, is dit jaar (2021) aftredend maar stelt zich eveneens herkiesbaar. Gelet op de bijzondere situatie a.g.v. covid (sedert maart 2020 stillegging verenigingsleven) wordt voorgesteld genoemde bestuursleden te herbenoemen in de respectieve functies. Piet van Beest heeft te kennen gegeven in 2022 als penningmeester te willen aftreden. In verband hiermee vraagt het bestuur de leden over opvolging alvast na te denken en –indien interesse voor deze functie- hierover met de voorzitter contact op te nemen.

Verenigingsjubileum

Dit jaar bestaat onze bromeliacontactgroep 25 jaar. In 1996 werd een eerste –zij het wat informele- bijeenkomst georganiseerd. Nadien kregen deze bijeenkomsten een meer geregeld karakter en werd in november 2000 besloten tot oprichting van de Nederlands Belgische Bromelia vereniging (Bromelia Contact Groep). In de najaar bijeenkomst van 6 oktober 2019 is over de jubileumviering wel even van gedachten gewisseld maar ook hier laat een verdere uitwisseling van ideeën nog op zich wachten.

Namens het bestuur,

Eric Gouda, voorzitter (tel. 030 2539281)

Bijlagen:

  • Agenda
  • Financieel verslag 2020
 

Agenda voor de ledenvergadering op 10 oktober 2021.

  • 1. Mededelingen en ingekomen berichten.
  • 2. Financieel verslag 2020 (zie bijlage) en verslag van de kascommissie 2020 , alsmede benoeming kascommissie voor 2021.
  • 3. Verslag van de najaar bijeenkomst op 6 oktober 2019; nieuwsbrief 101.
  • 4. Verkiezingen bestuursleden, zie hieronder "Bestuur".
  • 5. Verenigingsjubileum (zie hieronder).
  • 6. Rondvraag en sluiting.
 

Plant portretten

In fig. 1 & 2 is Aechmea eggleriana van Frans Guiana afgebeeld, een bijzondere soort uit het amazonegebied, ook geportretteerd door de beroemde natuur schilder Margaret Mee. In de figuren hieronder zien we 2 aan elkaar verwante grote Tillandsia soorten afgebeeld, fig. 3 & 4 Tillandsia racinae die in de centrale bergketen van de Andes ten westen van Bogota in Colombia voor komt. Deze plant is door Werner Rauh verzameld en 45 jaar als spec. door het leven gegaan. In fig. 5 & 6 is Tillandsia subteres afgebeeld, met de slanke bijna rolronde (teres) aren. Deze soort is alleen bekent uit Honduras en groeit ook op stijle rots wanden.

Figs. 3 & 4 Tillandsia racinae van Colombia, foto's Eric Gouda

 

Figs. 5 & 6 Tillandsia subteres van Colombia, foto's Eric Gouda

Bijlage Financieel verslag 2020 door Piet van Beest (Penningmeester)


Bijgewerkt: 2021-09-15, 194 keer bekeken

<< < page 104/105 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print