Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 61/112 > >>


Nieuwsbrief 61 - April 2012


Verslag van de voorjaarsbijeenkomst in Utrecht op 1 april 2012.

Ongeveer 25 leden troffen elkaar op deze voorjaarsdag in de serre van de Botanische Tuinen in Utrecht. Tot omstreeks 11.00 uur werd genoten van koffie/thee, bewondering van meegebrachte en ten toon gestelde planten en werden er tussen de leden natuurlijk ervaringen uitgewisseld over de voorbije winterperiode.

Rond 11.00 uur opent de voorzitter de huishoudelijke vergadering. Aanwezige bestuursleden: E.Gouda, voorzitter, P.van Beest, penningmeester, R.Tomassen, secretaris

1. Mededelingen en ingekomen post.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Hij verzoekt de leden de bij deze in circulatie gaande presentielijst te tekenen en vooral ook te controleren op de juistheid van de hierin vermelde adresgegevens.

Vervolgens toont hij de onlangs uitgebrachte nieuwe DVD “Bromeliaceae, Belgique Horticole” met prachtige opnamen uit de periode 1851-1885 gemaakt door vader en zoon Morren. Kosten € 10,--.

 

Tillandia mitlaensis var. tulensis, foto Eric Gouda

2. Verslag najaarsbijeenkomst d.d. 16 oktober 2011; nieuwsbrief 58.

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3. Mededelingen van de penningmeester.

De penningmeester doet in het kort verslag van de financiën. Het merendeel van de te vorderen contributies is inmiddels ontvangen. Hij dringt er in dit verband bij de leden op aan de contributie in het vervolg tijdig te voldoen (begin nieuwe jaar) en wel per voorkeur via overschrijving op rekening nummer 421855185 van de Bromelia Contact Groep, Utrecht. Overigens kan de ledenlijst worden geraadpleegd, indien men bijv. wil weten of er betaald is en (bij vooruitbetaling) tot welk jaar. Is men de toegangscode vergeten dan kan die aan een der bestuursleden worden gevraagd. De ledenlijst is geschoond en thans actueel. Dat was nog een aardige klus voor onze penningmeester en de voorzitter bedankt hem daar nogmaals voor.

4. Verenigingsforum.

Er is in januari 2012 van ons lid Nico Boothoorn een discussiestuk ontvangen over het creëren van een verenigingsforum. Van een aantal leden werden hierop reacties ontvangen variërende van “niet doen, overbodig” tot “wel doen, maar dan . . .op een andere wijze”, enzovoort. De voorzitter heeft over deze kwestie nagedacht en kort voor deze bijeenkomst de leden op de hoogte gesteld van zijn conclusie. Er is mogelijk behoefte aan een flexibele documentatie, waarmee leden elkaar kunnen helpen, alsmede aan een forumachtige discussieplek.


Tillandia bermejoensis, foto Eric Gouda

Als proef dient een document Wiki van de Botanische Tuin. Hierin is alvast een teeltinstructie voor Bromeliaceae opgenomen van de firma Corn.Bak (De hierin vervatte tabellen kloppen nog niet helemaal). Het is dus een voorbeelddocument waarin door leden zelf onderwerpen kunnen worden bijgeplaatst. Op een Wiki-document zijn gebruikers vrij om te schrijven hoe en wat men wil. Men kan er vragen stellen, antwoorden geven, foto’s plaatsen, vertellen over ervaringen, bezoeken enz. Vervolgens ontspint zich een discussie met de leden.

Zo wordt er gevraagd of de opzet niet breder gemaakt kan worden, aldus toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-leden. Er worden voorbeelden aangehaald van forums bij verenigingen als Gifkikkerportaal (Dendrobatidae Nederland) en de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG) en waarom onze BCG daar geen aansluiting bij zou kunnen zoeken. Het blijkt evenwel niet altijd “botertje tot de boom” ! Een zogenaamd breed forum kan op den duur leiden tot situaties waarin men “door de bomen het bos niet meer ziet”! Als men alleen of hoofdzakelijk is geïnteresseerd in bromelia’s kan alle overige informatie als hinderlijke ballast worden ervaren. Naar verluidt is het forum bij de DBG na een aanvankelijk enthousiaste start toch na verloop van tijd (enigszins) doodgebloed !

Volgens de voorzitter geeft het Wiki-document voor ons, als kleine vereniging, een goede, betere mogelijkheid dan bij een forum, om bepaalde onderwerpen over bromelia’s al zoekende (terug) te vinden. Hij nodigt de leden uit om over het voorgestelde Wiki-document na te denken en te trachten bepaalde zaken, welke tot dusverre gewoonlijk onder de aandacht worden gebracht via ons surfnet, nu óók op het Wikidocument te plaatsen. Het artikel over bemesting, van de zijde van het lid Peter Bak, kan een mooie opening daarvoor zijn, maar ook zaken met betrekking tot het uitwisselen van zaden en planten kunnen aldus onder de aandacht gebracht worden. Later zal dan een en ander kunnen worden geëvalueerd. Aldus wordt besloten.

5. Uitgaansdag.

Van bestuurszijde wordt voorgesteld begin september 2012 een bezoek te arrangeren aan de Botanische Plantentuin te Gent. Met de hortulana aldaar is in beginsel afgesproken dat de doorgaans niet voor het publiek toegankelijke bromeliacollectie voor een bezoek openstaat. Ook de orchideeën- en succulentencollecties mogen worden bezocht.


Tillandia sucrei, foto Eric Gouda

Een bezoek is echter alleen mogelijk op een dag door de week en wel gedurende de eerste veertien dagen in september. De secretaris licht e.e.a. nog nader toe. Aanvankelijk rijpte de idee het bezoek aan de Plantentuin te combineren met een bezoek aan de bromeliakwekerij Deroose in Evergem, dicht bij Gent, maar dit lijkt voor één dag toch wat teveel van het goede ! Het bestuur meent, dat een circa 3 uren durend bezoek aan de Plantentuin in Gent zeker boeiend zal zijn; er is een erg goede, nieuwe parkeergarage op tien minuten wandelafstand van de ingang van de tuinen; desgewenst kan na afloop van het bezoek in een van de vele restaurantjes in de stad nog iets worden gedronken/gegeten alvorens de thuisreis wordt aanvaard.

De secretaris herinnert nog even aan de trip naar de Nationale Plantentuin van België te Meise, waar vele leden toen met elkaar per auto konden reizen. Op een vraag aan de aanwezige leden of zij in beginsel belangstelling kunnen opbrengen voor dit plan wordt voorshands aarzelend gereageerd. Enige leden merken op, dat het op dit moment aan de hand van hun agenda moeilijk valt te overzien of zij begin september gelegenheid zullen hebben aan deze uitstap mee te doen. Ook het organiseren van het bezoek op een dag door de week zal bij enkele leden onvermijdelijk tot een afhaken leiden. Het lid Cees Gouda stelt voor het zojuist gepresenteerde plan eerst nog eens per brief (mail) onder de aandacht van alle leden te brengen, omdat velen vandaag (helaas) absent zijn. Bij voldoende positieve reacties kan dan de verdere organisatie van de uitgaansdag ter hand genomen worden. Aldus wordt besloten.

6. Rondvraag.

De secretaris maakt de leden er op attent, dat van de zijde van de DBG weer een gezamenlijke plantenbestelling (import) wordt georganiseerd bij Michael’s Bromeliads, Florida, USA . Voor wie interesse heeft: men dient lid van de DBG te zijn en men kan contact opnemen de heren Andreas Böker of Uwe Scharf en wel vóór 1 mei 2012. Zie voor verdere info de site van de Deutsche Bromelien Gesellschaft.

Aansluitend toont de voorzitter nog het laatstelijk verschenen magazine van de DBG “Die Bromelie”, een - zeker voor de hobbyist- voortreffelijk tijdschrift.

Daarmede wordt de vergadering afgesloten en vindt aansluitend een bespreking plaats van de geshowde planten.

 


Dyckia brevifolia, foto Oscar Ribeiro

Van Ed Brinkkemper: Dyckia brevifolia , Tillandsia species, wat volgens de voorzitter een variëteit is van de soort T.paleacea en Orthophyttum maracensis; van Bert Westerman: Vriesea philippo-coburgii, Ronnbergia brasiliensis en Neophytum ‘Galactic Warrior’; van Roel Tomassen: Vriesea X Mariae (V.carinata X V.bariletti). Eric Gouda toont vervolgens de bloeiende Tillandsia soorten: T.straminea (die in tegenstelling tot de soort T.purpurea reukloos is) , T.bermejoensis (uit Bolivia), T.xiphioides var. tafiensis , T.mitlaensis var. tulensis, T.sucrei (door Eric zelf opgekweekt uit zaad), T.humilis (met bruingele bloempjes die heerlijk geuren ), en tot slot de niet veel geziene soort T.rubia (nauw verwant aan T.nana) met verhoudingsgewijs grote rose bloemen.

Tijdens de lunch vindt een veiling plaats van enige door de leden Westerman en Bak geleverde prachtige planten, alsmede van prachtige posters en enige oudere jaargangen van de BSI-journals en DBG-magazins “Die Bromelie”.

 


Tillandia rubia, foto Eric Gouda

 

Na de middagpauze is het woord aan Jeroen van der Steen, die graag gehoor wilde geven aan het verzoek van het bestuur om de leden nog eens mee te nemen op reis door Zuid-Amerika. Met prachtige opnamen, gepaard aan een boeiende, vrolijke vertelkunst wordt er door verschillende Zuid-Amerikaanse landen getrokken. Aan het einde van deze middag bedankt de voorzitter Jeroen hartelijk voor deze presentatie onder het overhandigen van een “lekkere”attentie. Van Jeroen ontvangen we de heugelijke toezegging, dat er nog een vervolg zal komen, nadat hij alle opnamen van zijn recente reizen heeft geordend. Zo nemen wij allen afscheid van elkaar. Een fijne dag !

 

Namens het bestuur,

 

Roel Tomassen, verslag,
Eric Gouda, opmaak en foto’s

Bijgewerkt: 20140401, 4803 keer bekeken

<< < page 61/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print