Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 53/112 > >>


Nieuwsbrief 53 - December 2010


Aan onze leden.

Verslag van de najaarsbijeenkomst op 17 oktober 2010.

Om 10.00 uur verzamelden zich circa 25 leden in de serre van de Botanische Tuinen te Utrecht onder het genot van koffie met koek.

Na elkaar te hebben ďbijgepraatĒ en de dit keer zeer veel meegebrachte planten te hebben bewonderd was het tijd voor de Ėzoals gewoonlijk- korte huishoudelijke vergadering,

Aanwezig namens het bestuur waren de heer E.J.Gouda, P.van Beest en R.Tomassen, respectievelijk voorzitter, penningmeester en secretaris. Voorts konden dit keer 22 aanwezige leden worden geteld.

Verslag.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Hij merkt op het jammer te vinden, dat voor deze bijeenkomst geen grotere opkomst van leden valt te constateren.

1.Mededelingen vanuit het bestuur.

Er zijn deze keer bijzonder veel planten geschonken, niet alleen door de firma Bak en Diergaarde Blijdorp maar ook uit de hoek der hobbyisten. Voorts is een grote hoeveelheid stekken ontvangen van de Tillandsia hildae, welke zo goed mogelijk onder de aanwezige leden zal worden verdeeld. De voorzitter bedankt alle gevers voor de geschonken planten en spreekt al schertsend de hoop uit dat er bij de aanwezige bromeliafans aanstonds nog thuis voldoende plaats zal zijn de verlootte planten goed onder te brengen !

De penningmeester vraagt de leden, die de contributie ad Ä 5,-- over 2010 nog niet hebben betaald, dit op korte termijn te willen voldoen. Dat kan eventueel contant,. straks in de pauze, dan wel door overschrijving op rekening 5236061 t.n.v. Nederlands-Belgische Bromeliavereniging o.v.v. contributie 2010.

De voorzitter brengt een door hem ontvangen boekje onder de aandacht, in 1945 geschreven door Mulford Foster. Het kan aan geÔnteresseerde leden worden uitgeleend.

2.Verslag voorjaarsbijeenkomst d.d. 11 april 2010.

Allen gaan hiermee accoord.

3.Verslag excursie naar Nationale Plantentuin in Meise, BelgiŽ, op 6 juni 2010.

Ook met dit verslag stemmen de aanwezigen in.

Nog wat foto's van het uitstapje naar Meise (klik op de foto voor vergoting)

4.Vaststellen data voor de reguliere voor- en najaarsbijeenkomst te Utrecht in 2010.

Overeengekomen wordt voor deze bijeenkomsten de zondagen 10 april en 16 oktober 2011 vast te leggen.

5. Bespreken extra activiteit / excursie in 2011.

De secretaris brengt de eerder gehouden excursies naar Leiden (Hortus Botanicus), Duitsland (OrchideeŽn Holm en Westermann Bromelien) en Meise, BelgiŽ, in herinnering. Een zeer interessante mogelijkheid is volgens hem een bezoek aan de OrchideeŽnhoeve te Luttelgeest (gemeente Noordoostpolder; provincie Flevoland). Hij schetst aan de hand van eigen ervaringen, een beeld voor de leden over hetgeen daar allemaal is te zien. Met de directie van deze hoeve kan een bezoek worden gepland, wellicht samenvallend met ťťn van de vele activiteiten die daar in de hoeve jaarlijks worden gehouden (kunst en cultuur). Naast het uitgebreide kassencomplex, waarin een groot regenwoud (de tropische tuin), de Taiwanese tuin, de Maleisische tuin en de grote vlindertuin, is er de kwekerij, met zijn duizenden planten (Cymbidium, Paphiopedilum, Phalaenopsis en vele andere (w. o. botanische) orchideeŽn- soorten. Alles staat open voor publiek en er kan een rondleiding worden geregeld met een gids. In de tuinen maken naast vele orchideeŽn uiteraard ook andere regenwoudbewoners w.o. veel bromeliaís van de collectie deel uit. In het restaurant is het aangenaam verpozen en tot slot kan men zich in het smaakvolle verkoop-centrum laten verleiden -zo men wil- tot aankoop van onder meer vele (epiphytische) plantensoorten , cultivars en botanisch materiaal !

De voorzitter constateert dat voor deze excursie voldoende belangstelling lijkt te bestaan, zodat met de betreffende OrchideeŽnhoeve op termijn nader overleg zal plaatsvinden over een af te leggen bezoek van onze vereniging. In 2011. De leden zullen over dit plan dan nader worden ingelicht en de gelegenheid ontvangen zich voor deze excursie aan te melden.

6.Rondvraag.

De voorzitter doet afstand van een ruime hoeveelheid van door hem destijds gekopieerde artikelen betreffende bromeliaceeŽn. GeÔnteresseerden kunnen dit aanstonds tijdens de pauze vinden op de lectuurtafel. Dhr. Bouthoorn informeert naar de behoefte aan publicatie van artikelen op de verenigingssite. De voorzitter zal dit nader bezien, eventueel toegang d.m.v. password. Er moet wel voorzichtigheid worden betracht met het oog op mogelijk geldende auteursrechten !

Voorts vertelt de voorzitter over de door hem en Josť Manzanares gemaakte en nog te maken beschrijvingen van nieuw ontdekte soorten. Hij verwijst daarbij ook naar de op de lectuurtafel aanwezige boeken.

Dhr.Brinkkemper informeert naar de stand van zaken m.b.t. het boek Bromeliads of the Atlantic Forest. De voorzitter meldt, dat het blijkbaar erg kostbaar is gebleken de gevraagde hoeveelheid boeken naar Europa te verzenden. De hoop is nu gevestigd op bijv.de bereidwilligheid van een deelnemer aan een in Zuid-Amerika te houden conferentie, om alsdan die boeken op de terugreis mee te nemen !

De secretaris en de voorzitter brengen de stand van zaken met betrekking tot de bescherming van (in Europa gecultiveerde, ooit uit het wild verzamelde en dus zuiver botanische ) bromeliasoorten onder de aandacht. Deze kwestie is enkele malen besproken binnen de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG), laatstelijk tijdens de weekendbijeenkomst d.d. september 2010 . De vraag leeft al langer wat er met kostbare en van wetenschappelijk belang zijnde collecties gebeurt als de eigenaar/eigenaresse overlijdt of althans niet meer in staat is zijn of haar collectie adequaat te verzorgen. Zou een dergelijke collectie kunnen worden geschonken aan of worden aangekocht door de DBG en waar en door wie kan deze dan worden verzorgd. De voorzitter verduidelijkt, dat het dus om zuiver botanisch materiaal dient te gaan, waarvan de herkomst zonder meer duidelijk is. Daaraan mag geen enkele twijfel bestaan, zeker niet bij botanische tuinen, zo deze al bereidwilligheid zouden tonen de collectie over te nemen. Zo is de collectie van wijlen JŁrgen Lautner, GŲttingen, tijdelijk ter verzorging onder gebracht bij kwekerij Dornauer, tevens lid van de DBG. De jaarlijkse verzorgingskosten ad Ä 3.000,-- zijn evenwel voor deze vereniging te hoog, zodat naarstig naar andere oplossingen zal worden uitgekeken. Het bestuur zal contact houden met het bestuur van de DBG over het verdere verloop van dit vraagstuk.

De huishoudelijke vergadering wordt afgesloten en de voorzitter neemt de bespreking ter hand van de hiervoor meegebrachte planten.

Plantbespreking

Achtereenvolgens komen voor het voetlicht Aechmea ĎBlue Rainí , Aechmea nalyi; beide prachtig gekweekte planten. Verder Neoregelia smithii, Vriesea sucrei, Catopsis (vermoedelijk) morreniana, Tillandsia biflora ( mooi gekweekte plant van dhr.Willems), Racinae insularis en Guzmania melinonis. Van het geslacht Tillandsia de soorten: latifolia (grote variŽteit) tenuifolia, pseudo macbrideana,crocata, didisticha, gymnobotrya, xerographica x brachycaulos, pardoi, didisticha var. longiflora, araujei, lottae, pohliana en cardenasii. Een blikvanger was ook de Tillandsia reversa, een prachtige plant uit de collectie van de Botanische Tuinen Utrecht, afkomstig uit Peru.

Tijdens de lunch vindt verloting plaats van de vele geschonken planten. Vrijwel een ieder kan straks met een of meerdere aanwinsten huiswaarts keren, maar niet aleer de voorzitter, Eric Gouda en diens echtgenote Renate de leden in de middag meenemen op een schitterende reis door Peru met prachtige opnamen van het land, de mensen, de natuur en ja, natuurlijk de vele fantastische bromeliaplanten ! Al met al weer een fijne verenigingsdag.

Aechmea nallyi

Namens het bestuur,

Roel Tomassen (verslag) & Eric Gouda (redactie en opmaak)

Bijgewerkt: 20130910, 4952 keer bekeken

<< < page 53/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print