Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 50/112 > >>


Nieuwsbrief 50 - mei 2010.


Dit is al weer de 50ste aflevering van onze nieuwsbrief, waarvan nr.1 in jan.1996 uit kwam. We stevenen hard af op het 15 jarig bestaan in jan.2011. Niet dat we dit nu als een jubileum gaan vieren, maar toch goed om er weer eens bij stil te staan.

Verslag van de voorjaarsbijeenkomst op 11 april 2010 te Utrecht.

Vanaf 10.00 uur ontmoetten circa 30 leden elkaar onder het genot van koffie en koek in de serre van de Botanische Tuinen. Om 11.00 uur volgt een korte huishoudelijke vergadering, waarin onze gast voor hedenmiddag, prof.dr. Jan Wolf , Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica, Universiteit van Amsterdam, door de voorzitter, Eric Gouda, hartelijk wordt verwelkomd. Van de zijde van het bestuur zijn verder aanwezig Piet van Beest, penningmeester en Roel Tomassen, secretaris.

Vervolgens deelt de voorzitter mee, dat Carel ter Wengel uit Hengelo zijn lidmaatschap wil beëindigen. Hij heeft helaas te weinig tijd voor onze verenigingsactiviteiten en bedankt ons, vergezeld van zijn groeten, voor de plezierige tijd te midden van ons.

Van het onlangs verschenen boek van Paul T.Isley, Tillandsia II, is nog voldoende voorraad. De aanschafprijs bedraag € 62,--. De boeken liggen ter inzage op de leestafel.

Verzending van het boek “Fragments of the Atlantic Forest of Northeast Brasil” vanuit Brazilië naar Europa lijkt problemen te zullen geven vanwege het gewicht. Uwe Scharf beziet de situatie en houdt ons van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Verkrijgbaar bij de voorzitter is nog de nieuwste CD-versie “Encyclopaedia of Bromeliads”.

Verder zijn - voor gegadigden- enkele afleveringen verkrijgbaar van “Journal of the Bromeliad Society”.

De secretaris wijst op het navolgende: De gezamenlijke import van planten door de Deutsche Bromelien Gesellschaft gaat van start. Ook BCG-leden mogen “meeliften”. Uwe Scharf zendt een mail op het surfnet met nadere mededelingen hierover. Belangstellenden kunnen desgewenst contact leggen met Albert Ebbink. Hij zal Uwe helpen met de coördinatie alhier. Op 5 juni a.s. houdt de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG) haar voorjaarsbijeenkomst in de Botanische Tuinen van Heidelberg. De najaarsbijeenkomst zal (wederom) gehouden worden in de Botanische Tuinen van Göttingen en wel in het weekend van 3 – 5 september 2010. Aldaar zal ook Paul Isley een lezing verzorgen !

Het verslag van de najaarsbijeenkomst d.d. 18 oktober wordt zonder op- of aanmerkingen door de aanwezige leden vastgesteld.

De voorzitter beveelt het voorgenomen bezoek op zondag 6 juni a.s. aan de Nationale Plantentuin te Meise, België, van harte bij de leden aan. Er valt erg veel voor de plantenliefhebber te zien en te genieten. De tuinen doen volgens hem enigszins denken aan die van de Kew Gardens in Engeland. Hij hoopt dat de belang-stelling groot zal zijn. Vervolgens wordt voor dit bezoek nog even de dagindeling besproken. Gedacht wordt te verzamelen om 11.00 uur in de orangerie (restaurant) met koffie ! Daarna kan dan bezichtiging volgen van de collectiekassen o.l.v. onze voorzitter, Eric Gouda. Na de lunch (in het restaurant is daartoe de mogelijkheid) zou ieder dan vrij zijn nog andere onderdelen van deze Nationale Plantentuin te bezichtigen, waarbij vooraf met elkaar het tijdstip van verzamelen kan worden afgesproken voor de terugreis. De secretaris zal deze wensen met Patrick Bockstael, hortulanus, doornemen. Gegadigden voor deze excursie worden gevraagd zich vóór 15 mei a.s. aan te melden bij de secretaris, Roel Tomassen. Er zal een deelnemerslijst worden samengesteld en rondgestuurd, opdat men onder meer met behulp daarvan desgewenst met elkaar contact kan leggen over poolen. Het definitieve programma en de deelnemerslijst zullen dan tijdig, voor 6 juni, de deelnemers worden toegestuurd.

Voorzitter en secretaris roepen de leden nogmaals op ook eens te trachten een bijdrage te leveren aan de artikelenreeks op onze site. Vertel eens iets over een plant in je collectie waarmee je succes hebt of over de wijze waarop je je hobby uitoefent en beleeft. Kun je een en ander illustreren met foto’s des te mooier ! Heb je hulp nodig hierbij, vraag dan daarom het bestuur.

Tot slot wordt de plantenbespreking weer verzorgd door de voorzitter. De prachtige Aechmea carvalhoi en de tillandsia’s streptocarpa , sucrei en caulescens zijn meegenomen door Albert Ebbink; Tillandsia tectorum is van Ed Brinkkemper, Ananas nanus is meegebracht door Simon Wellinga. Cees Gouda toont een Tillandsia diaguitensis met prachtige, grote, witte bloemen en Roel 

Tomassen heeft een Tillandsia xiphioides en een Guzmania melinonis mee genomen. Over de correctheid van de soortnaam van deze Guzmania heerst evenwel gerede twijfel ! Aansluitend volgen lunch en een -zoals altijd- gezellige verloting van de aan de vereniging geschonken planten.

middagprogramma


Foto Tillandsia eizii
Het middagprogramma wordt dus verzorgd door Jan Wolf. Hij stelt zich nader aan de aanwezige leden voor en vertelt over zijn werk aan de Universiteit van Amsterdam. Met genoegen heeft hij de uitnodiging van het bestuur aanvaard om iets te komen vertellen over de bedreigingen van het tropisch regenwoud, met name de hierin epiphytisch groeiende planten, waaronder dus bromelia’s. Deze bedreigingen bestaan hieruit, dat de Maya’s in Mexico veel hout kappen en dat daarmee aan een grote soortenrijkdom aan epifyten (orchideeën, bromelia’s, varensoorten enz. ) waaraan vele van die bomen rijk zijn, ernstige schade wordt toegebracht. Het door de Universiteit van Amsterdam gedane onderzoek in Mexico omvat een plan voor de bescherming van een heilige bromeliasoort (Tillandsia eizii) en de bossen waarin deze voorkomt. T. eizii wordt door de Maya’s gebruikt in religieuze processies en ter versiering van heilige plaatsen zoals kerken, begraafplaatsen en waterbronnen. Daartoe worden per jaar duizenden planten uit het bos gehaald, waardoor de soort dreigt uit te sterven en daarmee dreigen ook eeuwenoude culturele tradities verloren te gaan. Vandaar dat extra aandacht nodig is. Het plan van Wolf beoogt deze soort op een ecologische, sociale en economische duurzame manier te kweken, niet alleen om de druk op deze soort te verlichten maar ook om de inkomsten te genereren voor de plaatselijke bevolking ten behoeve van natuurbeschermingsprojecten. Tenslotte nodigt Wolf iedereen van harte uit om aan dit project deel te nemen (j.h.d.wolf@uva.nl).

Aan het einde van deze boeiende voordracht bedankt de voorzitter, namens alle aanwezige leden, Jan Wolf en laat dit van een “kostelijke”attentie vergezeld gaan. Het dank applaus van de aanwezigen wordt nog versterkt als Wolf meedeelt, dat hij een leuke dag heeft mee gemaakt te midden van ons en dat hij is toegetreden als lid van onze vereniging !

Daarmee is het einde gekomen van deze leuke bromeliadag en nemen allen van elkaar afscheid.


Excursie naar de Nationale Plantentuin te Meise

Voor de excursie naar de Nationale Plantentuin te Meise, België, op zondag 6 juni a.s. , hebben zich 20 deelnemers opgegeven.

Het is de bedoeling, dat wij elkaar treffen uiterlijk om 11.00 uur in het restaurant , gevestigd in de Orangerie. We gaan er nu maar vanuit dat ieder weet hoe hij in Meise kan komen.

Meld je bij aankomst éérst bij de receptie als deelnemer aan de excursie van de Bromelia Contact Groep. Aldaar zal tijdig een deelnemerslijst zijn, opdat men de namen kan checken. De kosten van entree zijn namelijk voor onze vereniging. Je kunt je dan alvast naar de Orangerie begeven.

De welkomst-koffie, met wat lekkers, krijgen jullie eveneens van onze penningmeester. Om 11.30 uur zal begonnen worden met het bezichtigen van de collectie kassen.. De heer Thomas Cannaerts zal onze groep begeleiden.

Tussen de middag is er gelegenheid te lunchen in het restaurant. Je bent daarna weliswaar vrij een keuze te maken wat je verder wilt zien, ofschoon het natuurlijk gezellig kan zijn, ook dat nog gezamenlijk te doen. Wij stellen voor alsdan een tijdstip af te spreken waarop wij ten afscheid nog even samenkomen (afscheidsdrankje ?) in de Orangerie, alvorens de thuisreis te aanvaarden.

Op ons verzoek wordt door de Chef Kassen van de Nationale Plantentuin nog bezien of er overtollig stek- en plantmateriaal voorradig zal zijn waaruit gegadigden onder ons een keuze mogen maken.

Verheug je er echter niet te veel over, want het is geen usance dat te doen, maar onder het motto “niet geslagen is altijd mis” hebben wij er toch naar lopen hengelen !

Tot slot: velen rijden met elkaar mee. De meeste afspraken daartoe hebben jullie met elkaar al gemaakt. Spreek zo nodig nog even goed met elkaar de opstap punten af. Hierna volgt nog even het overzicht. Goeie reis en tot in Meise !

Roel Tomassen (verslag)

& Eric Gouda (redactie en opmaak)


Bijgewerkt: 20130911, 4986 keer bekeken

<< < page 50/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print