Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 45/112 > >>


Nieuwsbrief 45 - november 2009.


Verslag van de najaarsbijeenkomst op zondag 18 oktober 2009 in de Botanische Tuinen te Utrecht.

Vanaf 10.00 uur begroeten circa 40 deelnemers aan deze dag elkaar in de serre aan de Harvardlaan. Leuk om elkaar weer te zien en te spreken. Waarover ? Over bromelia’s natuurlijk ! Er is heerlijke koffie en koek en er worden heel wat planten aangevoerd. Met name de verlotingstafel is dit keer rijkelijk gevuld en doet menig hobbyist likkebaarden !

Om 11.00 uur worden de aanwezigen bijeengeroepen voor het bijwonen van een korte huishoudelijke vergadering. Van de zijde van het bestuur zijn aanwezig Eric Gouda, voorzitter, Roel Tomassen, secretaris, Cees Fransen, penningmeester.

1.Opening.

De voorzitter opent de vergadering. In het vervolg zal worden getracht deze huishoudelijke vergadering, indien mogelijk en uiteraard afhankelijk wat ter tafel moet komen, korter te houden dan voorheen. Dit ter voorkoming dat overige programma-onderdelen in de knel komen, zoals de planten-bespreking en –verloting en last but not least: het middagprogramma.

De heren Hekke Groenendijk, botanisch medewerker Diergaarde Blijdorp en Art Vogel, Chef Kassen, Hortus Botanicus, Leiden, worden als nieuwe leden binnen onze vereniging verwelkomd.

Een aantal door de voorzitter bij de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG) bestelde boekjes “The green-blooming, small, grey Tillandsia’s from Mexico (auteur mevrouw Renate Ehlers, Stuttgart) wordt aan geïnteresseerde leden ter hand gesteld; kosten € 15,--. Leden van de DBG zullen het nog kosteloos thuis toegezonden krijgen.

Met enige trots (na al het omvangrijke werk hieraan) presenteert de voorzitter de tweede versie van de Encyclopaedia of Bromeliads. Bezitters van de eerste versie mogen in de pauze deze tweede versie gratis in ontvangst nemen. Nieuw geïnteresseerden kunnen deze versie kopen voor € 10,--. Via deze CD/DVD kan men zich laten registreren en verkrijgt men toegang tot de online versie en database, welke steeds de nieuwste stand van zaken zal weergeven. Het zal nu wat makkelijker zijn tussentijdse updates te realiseren. Ieder jaar zal er een nieuwe versie uitkomen die men met korting kan aanschaffen. Zie verder nog nadere info aan het einde van dit verslag.

Pogingen om bestellingen van het boek “Fragments of the Atlantic Forest of Northeast Brasil” (Zie voor nadere info de boekbespreking op onze BCG-site) geconcretiseerd te krijgen hebben tot op heden niets opgeleverd. De Braziliaanse uitgever reageert gewoonweg niet op diverse aanvragen. De reden daarvan is niet duidelijk. Is de oplage te klein geweest, is de voorraad op, de uitgeverij failliet. . . . .? Er liggen bij de voorzitter zes aanvragen. Uwe Scharf bericht, dat er bij de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG) ook nog tien aanvragen zijn ingediend. Hij tracht nu via een bevriende relatie in Rio de Janeiro in contact te komen met de uitgever. Nog even afwachten dus !

2.Benoeming nieuwe penningmeester.

Met algehele instemming wordt de door het bestuur aan de leden voorgedragen kandidaat Piet van Beest benoemd tot penningmeester van onze vereniging ter opvolging van Cees Fransen (foto rechts, zie ook nieuwsbrief 44 waarin Piet wordt geïntroduceerd bij de leden). Piet mag onder welkomstapplaus van de leden achter de bestuurstafel plaatsnemen. Cees wordt door de voorzitter uit naam van alle leden hartelijk bedankt voor zijn immer enthousiaste inzet en al zijn werk in het belang van onze vereniging. Hij mag daarbij een welverdiende attentie in ontvangst nemen. Hij bedankt ons hiervoor en licht de reden van zijn terugtreden (erg drukke werkzaamheden bij huidige werkgever) staande de vergadering nog even toe. Zijn plan is om mettertijd, wanneer hij met pensioen zal gaan, zich wederom beschikbaar te stellen voor (extra) activiteiten van onze vereniging.

3.Verslag voorjaarsbijeenkomst 19 april 2009.

Het verslag (zie nieuwsbrief nr. 42) wordt ongewijzigd goedgekeurd. Er zijn ook geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

4. Activiteiten in 2009.

Er wordt nog even stil gestaan bij de activiteiten 2009. Na de succesvolle nazomer-bijeenkomst op 31 augustus 2008 in de Hortus Botanicus te Leiden, werd uiteraard gehoopt op voldoende belangstelling voor het bromeliaweekend op 6 en 7 juni 2009. Met slechts tien deelnemers aan dit weekend werd die hoop dus jammergenoeg wel de bodem ingeslagen ! Desalniettemin werd het toch een bijzonder leuk weekend, waarvan een verslag met enkele foto’s is verschenen op onze site; nieuwsbrief 43; juni 2009.

Het afgelasten van de voor 30 augustus 2009 geplande excursie naar de Nationale Plantentuin te Meise, België is nader toegelicht met nieuwsbrief 44.

5. Activiteiten in 2010.

Naast de voor 2010 reeds geplande bijeenkomsten in Utrecht op 11 april en 17 oktober stelt het bestuur als extra activiteit voor de eerder afgelaste excursie naar de Nationale Plantentuin in Meise . Desgevraagd geven ruim twintig aanwezige leden aan deelneming hieraan op prijs te stellen. De voorkeur gaat uit naar begin juni 2010 en wel op een zaterdag of een zondag. Het bestuur zal dit bezoek voorbereiden en de leden alsdan nader bericht hierover toezenden.

Nogmaals wordt gewezen op het feit, dat het voor het bestuur niet mogelijk is vervoer te regelen voor hen, die niet over eigen vervoer beschikken. Geadviseerd wordt elkaar te benaderen over de mogelijkheid met elkaar mee te rijden. Zo merkt Peter Bak op eventueel voor drie mensen in de auto plaats te zullen hebben en Hugo Claessen is bereid met deelnemers die per trein willen reizen eventuele afspraken te maken om hen af te halen bij het station Brussel.

6. Rondvraag.

De voorzitter beantwoordt een vraag van Jannes Munneke met betrekking tot de ledenlijst.

John Coenen uit een compliment over de wijze waarop de laatstelijk uit Florida geïmporteerde planten onder de deelnemers zijn gedistribueerd.

Jannes Munneke vertelt, dat hij tijdens de vaktentoonstelling, in een info-stand van V.d.Knaap, een geavanceerd watergeefsysteem (w.o. pluggen uit kokosvezel) gezien heeft, speciaal voor de teelt van bromelia’s. Hij is voornemens dit in zijn eigen kwekerij verder toe te passen en zegt toe de leden te zijner tijd in te lichten over zijn ervaringen daarmee. Voor de hobbyisten met een (wat) grote(re) collectie wellicht interessant.

De voorzitter beëindigt de vergadering en stelt voor over te gaan tot de Plantbespreking.

Plantbespreking.

Achtereenvolgens worden getoond en door Eric besproken een prachtige Neoregelia concentrica en Billbergia zebrina, beide in bloei. Piet van Beest heeft een omvangrijk uitgegroeide Neoregelia ampullacea meegenomen. Zomers hangt deze cluster buiten en in de winter geeft hij haar een koelere en wat drogere plaats in huis. Ed Brinkkemper heeft een prachtige (wat forse) Tillandsia ehlersiana opgekweekt. De plant is de gehele zomer buiten en hangt ’s winters binnen voor een zuidraam. Elke dag wordt ze geneveld en krijgt af en toe vloeibare pokonmest toegediend. Dan is er nog een Brocchinia tatei (Venezuela) die, gelijk bijvoorbeeld Catopsis berterioniana een min of meer insectivore plant is.

Tot slot wijst de voorzitter nog op de voor belangstellenden voorhanden zijnde prospecti en voorts op tijdschriften van de Deutsche Bromelien Gesellschaft.

Met betrekking tot de nieuwe CD/DVD Encyclopaedia of Bromeliads zij nog opgemerkt, dat de opzet geheel is vernieuwd en wel zodanig, dat vrij gemakkelijk updates zijn te realiseren. In veel gevallen kan men door op een foto te klikken meer informatie over de plant verkrijgen. Ook het selecteren vanuit de index verloopt veel beter. Kortom, de tweede versie voorziet in heel wat leemten van de eerste versie. Er is drie jaar hard aan gewerkt. Eric hoopt dat deze vernieuwde uitgave bij de leden in de smaak zal vallen. Van groot belang is evenwel, dat de leden hun ervaringen aan Eric kenbaar zullen maken.

Tijdens de lunch vindt –zoals gebruikelijk met veel gezelligheid- verloting plaats van talrijke uitgestalde planten. Sommige hobbyisten, die minder geluk hebben met hun lootjes worden spontaan aan plantjes geholpen door “rijke” winnaars. En zo gaat welhaast iedereen aanstonds met wat nieuws naar huis.

Het middagprogramma wordt verzorgd door Art Vogel. Het wordt een reis door Florida, Belize en Panama met een keur aan planten- en diersoorten. Prachtige opnamen van vlinders, orchideeën, palmen, bromelia’s , amfibieën, vogels wisselen elkaar af, terwijl Art er over vertelt. Het is immer hetzelfde lied: met zulke boeiende presentaties vliegt de tijd veel te snel voorbij. Eric bedankt Art namens alle aanwezigen voor deze fijne reis en laat dit vergezeld gaan van een fles Kaapse wijn waar Art een groot liefhebber van blijkt te zijn.

Daarmee is het einde gekomen van een voor onze vereniging zeer geslaagde najaarsbijeenkomst.

Namens het bestuur,

Roel Tomassen, secr. & Eric Gouda, voorz.

Bijgewerkt: 20130911, 6141 keer bekeken

<< < page 45/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print