Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 38/112 > >>


Nieuwsbrief 38 / december 2008


Verslag van de bijeenkomst van de BCG op 26 oktober 2008
in de Botanische Tuinen van Utrecht.

1.Verwelkoming.

Rond 10.00 uur ontmoetten ongeveer 30 leden van de BCG elkaar in de serre onder het genot van koffie en thee. Meegebrachte planten worden uitgestald voor de verlotingstafel, voor de plantenbespreking en om eventueel met andere hobbyisten te ruilen . En waarover wordt tot 11.00 uur veel gepraat. . . ? Over bromelia’s natuurlijk !

2.Huishoudelijke vergadering.

Het bestuur is thans als volgt samengesteld: Eric Gouda, voorzitter; Cees Fransen, penningmeester; Roel Tomassen, secretaris

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en doet de navolgende mededelingen.

Plant bespreking, links: Tillandsia oerstediana; rechts: Billbergia brasiliensis

2.1 Agenda

Voor de volgende ledenvergaderingen zal in het vervolg een duidelijke, overzichtelijke agenda worden opgesteld.

2.2 Verslag bijeenkomst 13 april 2008.

Blz. 3: niet Roel maar Eric zal zorgen voor het kuisen van de ledenlijst. Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

2.3 Nieuwsbrieven en tijdschriften buitenlandse zusterorganisaties.

Dit door onze vereniging uit te lenen leesmateriaal , waarvoor tot op heden onder de leden nog weinig belangstelling is getoond, wordt nogmaals van harte aanbevolen.

2.4 Voorlopig programma 2009.

De voorzitter brengt het bezoek van de BCG-leden aan de Botanische Tuinen te Leiden op 31 augustus jl. in herinnering. De excursie o.l.v. dhr.Vogel, chef kassen, was erg geslaagd. (Zie verslag in Nieuwsbrief nr. 36). Het is de bedoeling dat in 2009, naast de reguliere bijeenkomsten te Utrecht respectievelijk op 19 april en op 18 oktober, tenminste nog twee excursies zullen worden georganiseerd. Daartoe is momenteel reeds overleg gaande met de Nationale Plantentuin te Meise (België) en met dhr.B.Westerman, bromeliakweker te Uelsen (Duitsland). Met betrekking tot Meise wordt aangestuurd op het vroege voorjaar en ten aanzien van Westerman op de voorzomer van 2009. Desgevraagd tonen vrijwel alle aanwezigen belangstelling voor deze plannen.

(noot secretaris: op verzoek van met name de leden Wellinga uit Heerenveen, zal worden bezien of en in hoeverre gezamenlijk vervoer voor België en Duitsland realiseerbaar is (interesse, kosten enz.).Nadere informatie over de plannen volgt tijdig.

2.5 Literatuur.

Albert Ebbink informeert naar de beschikbaarstelling van het boek “Fragments of the Atlantic Forest of Northeast Brazil” (zie BCG-site; boekbespreking). Peter Bak inventariseert de belangstelling voor dit boek, te weten 7 stuks. Er zou inmiddels ook een engelse versie van dit boek zijn. Hij beziet of hij de verlangde hoeveelheid boeken in januari 2009, tijdens zijn bezoek aan Florida, kan meenemen. De precieze prijs van het boek is nog niet bekend ( $ 70 ?). De voorzitter zal trachten ook daarover informatie te verkrijgen . Dhr. Gerritse brengt in dit verband boekhandel Naturalis in Leiden onder de aandacht. Voorts wijst de voorzitter op een nieuw boek van auteur Oliva Esteve getiteld Bromeliaceae III. Er resteert ook nog een niet afgehaald boek “Bromeliads; the connoisseur’s guide”van Andrew Steens. Misschien moet in het vervolg bij bestellingen een lijstje worden aangelegd met namen van de betrokken leden ! Peter Bak, tenslotte, brengt boeken uit Duitsland onder de aandacht welke zijn voorzien van prachtige tekeningen. Voor degenen, die interesse hebben heeft hij informatie over de verkrijgbaarheid. Ook is er voor geïnteresseerden informatie op schrift over de 18e World Bromeliad Conference, gehouden einde juni 2008 te Cairns, Australië. Aan deze conferentie werd door Peter deelgenomen.

2.6 Orchideeën Wubben 50 jaar.

Dhr. Gerritse, oud-voorzitter orchideeënvereniging Utrecht, brengt het aanstaande jubileum van kwekerij Wubben te Hollandse Rading onder de aandacht. Het feestelijke weekeinde van 31 oktober t/m 2 november a.s. zal door verscheidene standhouders worden opgeluisterd en , gelet op het feit, dat dan ook de privé-collectie van dhr.Wubben toegankelijk is, daardoor erg interessant kunnen worden voor fervente plantenliefhebbers. De voorzitter haakt daarbij aan met de mededeling, dat hij namens de BCG aanwezig zal zijn met een voorlichtingsstand over bromelia’s en –uiteraard(!)- met planten.

2.7 Jahrestreffen Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG).

Tijdens het weekeinde van 12 t/m 14 september jl. organiseerde de Deutsche Bromelien Gesellschaft voor zijn leden een bromelia-weekend in de Botanische Tuinen van de universiteit te Göttingen . Eric Gouda en Roel Tomassen namen, als leden van de DBG, hieraan deel. (Zie verslag in Nieuwsbrief nr. 37). De voorzitter releveert in het kort de wijze, waarop de DBG zulk een weekend doorgaans organiseert. De eerste dag speelde zich af in de oudste botanische tuinen van Duitsland (1736) waar meer dan 10.000 plantensoorten onderdak hebben ! De bromeliacollectie is zeer de moeite van het bekijken waard. Mede door toedoen van bromelia-enthousiast en –verzamelaar dhr.J.Lautner, chef kassen, is deze collectie dan ook zéér uitgebreid en kampt men feitelijk met ruimtegebrek, wat er toe leidt, dat veel nogal krap tegen elkaar staat/hangt. De overige activiteiten speelden zich af in het hotel te Witzenhausen, waar alle gasten logeerden en gezamenlijk ontbeten, dineerden enz. Tijdens het avondeten werden dan allerlei activiteiten ontplooid, zoals het showen van de vele door de leden meegebrachte prachtige planten en de plantenveiling. Voorwaar, een voortreffelijk weekend !

2.8 Functie van penningmeester.

De voorzitter wijst er op dat in 2009 de functie van penningmeester vacant zal worden en nodigt de leden uit hierover alvast te willen nadenken.

2.9 Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Plant bespreking, links: Hans verteld over Tillandsia biflora; rechts: Eric over zijn favoriete Tillandsia chiapensis

3. Plantenbespreking.

Eric Gouda bespreekt de meegenomen planten. Van Hans Wilms zijn er: Alcantarea imperialis, voortgekomen uit zaden van de DBG. Hij nam deze mee om te laten zien hoeveel jaren gemoeid kunnen zijn van zaai tot bloei ! Verder Orthophyttum vagans , een mooie rood-rose gekleurde Orthophyttum sucrei en een Billbergia saundersii. Volgens Hans voldoet een mengsel van potgrond met hydrokorrels uitstekend voor wat kwetsbare in pot te cultiveren soorten . Het voorkomt, dat het medium te lang nat blijft maar anderzijds ook weer niet te snel uitdroogt. Verder valt er een prachtige Billbergia brasiliensis te bewonderen, waarover -zo bericht Uwe Scharf- binnenkort een artikel verschijnt in Die Bromelie.

Er zijn enkele Catopsis-soorten meegenomen, waaronder een kleine C. nutans met zijn botergele bloempjes, een nachtbloeier, die een heerlijke geur verspreidt. Ook een prachtig bloeiende naamloze Guzmania mag er zijn !

Aanvankelijk wordt gedacht aan de soort accordifolia of aan een hybride. Echter, volgens Peter Bak gaat het hier vermoedelijk om de botanische soort major uit Panama, een wat grovere vorm van de dissitiflora. Op dit punt aangeland stipuleert de secretaris het grote belang van etikettering en documentatie, zoals in het artikel van Uwe Scharf in Die Bromelie (2008-2) “Etikettierung und Dokumentation”.

Van Gerard van Heusden komen twee tillandsiasoorten, t.w. duratii en caliginosa, die zich beide, aangebonden aan een tak, prachtig ontwikkelen . Gerard betrok beide soorten van de VU Amsterdam en vertelt nog even hoe hij de planten bij hem thuis cultiveert. Hierna brengt Eric nog een aantal tillandsiasoorten voor het voetlicht: anceps, araujei var. minima, toropiensis, cardenasii, lorentziana, chiapensis, extensa (met een anderhalve meter hoge bloemstengel !), globosa, jucunda var. jucunda, flexuosa, oerstediana, pretiosa, straminea, stricta var. albiflora, en xerographica, alle prachtig ontwikkelde, meest bloeiende planten ! De Boliviaanse vorm van cardenasi lijkt nauw verwant aan de lorentziana. De T.toropiensis is nog niet zo bekend en komt uit Brazilië en werd nog beschreven door wijlen prof. Rauh. De spectaculair ogende (vermoedelijke) T.pretiosa (heeft veel weg van cyanea) komt van oorsprong uit Heidelberg maar behoeft nog nadere determinatie.

Plant bespreking, links: Tillandsia araujei; midden: T.extensa; rechts: Plant verloting

Met betrekking tot de soort xerographica wijst Eric op de basis van de plant, welke kan verraden of de plant uit het wild is ontvreemd. De zich vrij fors en hoog ontwikkelende T.extensa valt goed te cultiveren in een pot met lavagruis. Eric wijst op de aan de voet van de T.extensa rijkelijk gevormde adventief-plantjes . De meeste hiervan komen op de natuurlijke standplaats niet verder tot ontwikkeling, anders gezegd: gaan verloren. In cultuur kunnen deze echter voorzichtig worden afgenomen en gelijk zaailingen verder worden gekweekt. De schitterende Tillandsia oerstediana zal “als blikvanger” de BCG-bromeliastand sieren tijdens het jubileumweekeinde bij de fa. Wubben (zie verslag hiervoor).

Ook het ’s winters buiten laten , eventueel tijdens vorst, van sommige tillandsia-soorten –een geregeld terugkerend onderwerp- wordt besproken. Van belang hierbij is vooral, dat de planten volkomen dróóg zijn en blijven, bijvoorbeeld onder een glasplaat. Toch blijft desondanks voorzichtigheid geboden !

Twee probleemplanten worden voor het voetlicht gehaald, te weten een Vriesea waarvan de centrale bladeren verkleven tot een buis (tube) en een Tillandsia anceps , die zich onvoldoende ontwikkelt. Deze laatste soort behoort vrij warm en in een vochtige atmosfeer te worden gecultiveerd. De bladverkleving bij de Vriesea wordt vermoedelijk veroorzaakt door onevenwichtigheid in de groei. In de kwekerij worden deze “pijpers” genoemd. Er moet steeds voldoende water in de rozet staan en de bladeren kunnen voorzichtig (met de vinger) worden los gemaakt .Daarmede wordt de plantenbespreking beëindigd en is het de hoogste tijd voor de lunch !

Plant verloting: er is weer veel keuze (links) en de gelukkige winnaars van de eerste loten (Cees, Hugo)

4. Pauze.

De lunch is, zoals gewoonlijk, weer voortreffelijk geregeld door mevrouw Renate Gouda, daarbij geholpen door mevrouw Ina Brinkkemper. (zie foto).

Tijdens deze pauze vindt de verloting plaats van een ruime hoeveelheid meegebrachte planten, die door leden ter beschikking zijn gesteld . Ook dit keer verliep de verloting weer erg gezellig en ontbrak daarbij de vrolijke noot niet. Menigeen viel in de prijzen !

Van de zijde van de firma Corn.Bak werden jonge planten uitgedeeld van Tillandsia heterophylla.

5. Voordracht door Dhr. Leo Dijkgraaf.

Rond twee uur gingen wij met Leo Dijkgraaf om zo te zeggen “de lucht in “ . Hij nam ons mee op een prachtige reis, die voerde door Venezuela, Brazilië, Bolivia, Peru en Ecuador. De vele diabeelden toonden ons schitterende opnamen van onder meer bromelia’s, orchideeën en vooral ook van de natuurlijke habitat van deze planten in de verschillende Zuid-Amerikaanse landen. Leo bleek tevens een goed en humoristisch verteller en àls hem al eens de naam van een plant niet snel genoeg te binnen schoot, dan volgden suggesties dienaangaande vanuit de mee levende zaal ! En zoals dikwijls wordt ervaren: de reis had nog wel langer mogen duren. Maar rond half vier “keerden wij allen terug in de serre“ ! Daarmee kwam een einde aan deze bromelia-dag. De voorzitter bedankte Leo Dijkgraaf voor zijn boeiende voorstelling waarvan wij allen erg hadden genoten. Verder bedankte hij een ieder voor haar/zijn komst deze dag naar Utrecht en voor de bijdrage aan het welslagen van deze dag. Allen werd een goede thuisreis toegewenst.

- Roel Tomassen & Eric Gouda (opmaak) -

.


Bijgewerkt: 20090311, 6098 keer bekeken

<< < page 38/112 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print