Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 94/98 > >>


Nieuwsbrief 94 - Mei 2018


Verslag van de voorjaarsbijeenkomst op 18 maart 2018 te Utrecht.

De erge winterkou weerhield 25 leden er niet van om naar de serre van de Botanische Tuinen te komen alwaar vanaf 10.00 uur koffie en thee al gereed stonden om de tongen los te maken. Er waren uiteraard begroetingen over en weer en bewondering voor meegebrachte planten voor de plantenbespreking als ook voor de later te houden veiling.
 
Om 11.00 uur opent voorzitter Eric Gouda de huishoudelijke vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Helaas is onze penningmeester, Piet van Beest, door griep geveld. Roel Tomassen, secretaris is wel aanwezig.
 
Fig. 1 & 2 Plantbespreking Quesnelia lateralis, foto's Ruud de Block

 • 1. Mededelingen van de voorzitter en ingekomen post. De voorzitter maakt de leden attent op een tweetal boeken getiteld “Bromelien für Zimmer und Gewächshaus” van wijlen professor Werner Rauh (†) (Heidelberg 1970). Geïnteresseerden kunnen een bod daarop doen tijdens de veiling.
 • 2. Mededelingen en financieel verslag van de penningmeester en de kascommissie. Hans Willems meldt dat de kascommissie de financiële administratie heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden. Spreker meent dat e.e.a. bij onze penningmeester in goede handen is. De leden nemen hiervan met waardering kennis en het bestuur wordt gechargeerd.
 • 3. Benoeming kascommissie voor 2018 door en uit de leden. Gerard van Heusden treedt na twee jaar af. Naast Hans Willems wordt Gerard van Kooten voor 2018 bereid gevonden deel uit te maken van de kascommissie.
 • 4. Verslag van de najaar bijeenkomst op 8 oktober 2017, nieuwsbrief 91. Het verslag wordt goed gekeurd zoals verzonden.
 • 5. Verenigingsactiviteiten. De voorzitter meldt dat op 28 februari jl. een visite dag was georganiseerd door ons lid Nico Bouthoorn, woonachtig in Driebruggen. Vermoedelijk hebben ca. 10 mensen aan de uitnodiging gevolg gegeven. Het was erg leuk te zien hoe Nico zijn plantencollectie huisvest en verzorgt. Als technicus heeft hij diverse zaken geautomatiseerd wat ook erg interessant was om te zien. De familie Van der Hoeven in Klundert is bereid om op zondag 10 juni a.s. de volgende visite dag te organiseren. Een uitnodiging aan de leden zal t.z.t. volgen.
 • 6. Mededelingen vanuit Facebook. Bij afwezigheid van beheerder Jasper van den Driesche wordt dit punt uitgesteld tot een volgende vergadering.
 • 7. Najaar bijeenkomst. Deze is reeds vastgesteld voor zondag 30 september 2018, wederom in de serre van de Botanische Tuinen Utrecht.
 

Rondvraag.

 • Jeroen van der Steen toont aluminium folie (op rol verkrijgbaar o.a. bij bouwmarkten) wat uitstekend dienst kan doen als plantetiket. De op de aluminium laag ingekerfde gegevens kunnen nadien een kunststofetiket worden geplakt. Een remedie dus tegen het probleem dat met de pen aangebrachte namen e.d. op den duur door vocht worden gewist.
 • De voorzitter brengt onder de aandacht, dat op het etiket desnoods ook volstaan kan worden met een nummer, dat uiteraard correspondeert met de gegevens van de betreffende plant in een schriftje en/of databank.
 • De secretaris refereert nog aan een enige jaren geleden gehouden betoog van een van onze leden (Uwe Scharf) over het belang van het nauwkeurig bijhouden van gegevens van je planten, hun namen, herkomst, wanneer gekocht, gekregen, enzovoort.
 • Gerard van Heusden vraagt of –mede gelet op de gezonde verenigingsfinanciën- een uitstapje per bus naar de Botanische Tuin van Heidelberg (bijvoorbeeld) te realiseren zou zijn. Van bestuur zijde wordt gevreesd, dat de leden bij zulk een reis – gedurende zeker een weekend- zelf toch ook aanzienlijk zullen moeten bijdragen aan bus-, hotel- en verblijfskosten.
 • De voorzitter zegt ook nog te denken aan het t.z.t. samenstellen van een boekje , een soort van handleiding bij het cultiveren van bromelia’s en alle daaraan verbonden wetenswaardigheden.
 • De secretaris is bereid nog eens met de familie Ibes te Huissen de mogelijkheid van een excursie in hun kwekerij (tillandsia’s) te bespreken.
Daarmede wordt de huishoudelijke vergadering afgesloten.
 
Fig. 1 & 2 Plantbespreking van diverse soorten, foto's Leo Dijkgraaf

Bespreking tentoon gestelde planten.

Diverse door leden meegebrachte planten, als ook enige soorten uit de collectie van de Botanische Tuinen worden door Eric Gouda besproken.
Aechmea tessmannii, roodbladig,; een streng met diverse billbergiasoorten ; een streng met Tillandsia albertiana ; Deuterocohnia longipetala; een streng met zaailingen van Tillandsia ionantha (20 jaar oud) ; tillandsiasoorten als nolleriana, caulescens, streptocarpa lorentziana, edithae, tectorum, barclayana ,melanocrater, foliosa, vicentina, achyrostachys, Quesnelia lateralis, Aechmea pseudonudicaulis, Aechmea lanjouwii en tot slot de pitcairnia’s daysiana en heterophylla.
 
 
Na de lunch vindt de veiling plaats van de voor dit doel geschonken planten en verkrijgt menig lid op deze wijze weer een nieuwe aanwinst !
In de namiddag volgt dan het reisverslag van Cees Gouda en Bert Westerman over hun tocht door Noord-Peru in maart 2017 ten tijde van de grote overstromingen aldaar. Hun hoop op zoek te kunnen gaan naar bromelia’s werd grotendeels verijdeld door het aanhoudend extreem slechte weer. De onbegaanbaarheid van het terrein door deels weggespoelde en door grondverschuivingen beschadigde bergwegen pinden de drie globetrotters (w.o.ook ons verenigingslid Flip Teygeler) min of meer vast aan hun kleine hotel in Macate. De beelden d.m.v. foto’s en film getuigen van de grote chaos en vernielingen, die ook zorgden voor soms angstige momenten . Ofschoon onder deze omstandigheden weinige bromelia’s konden worden getoond, waarvan ook nog een deel erg was beschadigd door het noodweer, boeide de film toch bijzonder. De enorme krachten van het noodweer, het geraas van de zware regenval, de donder van het onweer, de inspanningen van de plaatselijke bewoners, mannen en vrouwen, die met moed der wanhoop de smalle toegangswegen tot hun woonplaats trachtten te ontdoen van geweldige rotsblokken, dit alles maakte op ons als kijkers een grote indruk ! Zo moesten onze “avonturiers” , na in veiligheid te zijn gesteld, toch wel gedesillusioneerd een week eerder terugkeren naar de luchthaven in Lima. Het hartelijk applaus van ons, toeschouwers, als waardering voor dit toch wel bijzonder indrukwekkende filmverslag , heeft bij hen de pijn hopelijk toch wat doen verzachten en de voorzitter overhandigt beiden als dank een smakelijke attentie.
Daarmede komt een einde aan deze voorjaarsbijeenkomst. De voorzitter zegt een ieder dank voor hun aanwezigheid en bijdrage aan deze leuke dag en wenst allen wel thuis.
 
Namens het bestuur,
Roel Tomassen, Verslag.
Eric Gouda, Editor.

Bijgewerkt: 20181203, 814 keer bekeken

<< < page 94/98 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print