Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 91/97 > >>


Nieuwsbrief 91 - December 2017


Verslag van de najaar bijeenkomst op 8 oktober 2017 te Utrecht.

Vanaf 10.00 uur ontmoetten circa 30 leden van de Bromelia Contact groep elkaar in de serre van de Botanische Tuinen te Utrecht. Tot 11.00 uur was er gelegenheid elkaar te begroeten, te genieten van de welkomst-koffie, alsmede van de vele door de leden en de firma Bak meegebrachte planten voor de later op deze dag te houden verloting. Voorts waren er een aantal bloeiende planten uitgestald en opgehangen voor de te houden plantenbespreking.
 
Fig. 1 De secretaris Roel Tomassen aan het woord , foto Jasper van den Driesche

Voorafgaande aan de te houden huishoudelijke vergadering opent de secretaris, Roel Tomassen, deze keer de bijeenkomst met een verwelkoming van alle aanwezige leden. Door hem wordt -mede namens medebestuurslid en penningmeester, Piet van Beest, een ogenblik stil gestaan bij de vondst van twee bromeliasoorten binnen de geslachten Pitcairnia en Tillandsia, waarvan in de achterliggende tijd na wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld, dat het hier om nieuwe nog niet benaamde soorten ging. Met de naamgeving van beide nieuwe soorten, respectievelijk Pitcairnia goudae en Tillandsia cees-goudae worden onze huidige voorzitter, Eric Gouda en ons verenigingslid Cees Gouda, bijzonder geëerd voor hun reeds vele jaren betoonde verdiensten binnen de bromeliawereld. Op deze eer die aan Eric en Cees is toegevallen -zo betoogt Roel- mogen wij als leden ook best wel trots zijn. Onder een luid applaus van de leden worden Cees en Eric met beide aanwezige echtgenoten, Ansje en Renate, van harte gefeliciteerd met overhandiging van smaakvolle attenties.
 
Vervolgens opent de voorzitter, de huishoudelijke vergadering. Van bestuur zijde zijn aanwezig Eric Gouda (voorzitter), Piet van Beest (penningmeester) en Roel Tomassen (secretaris). Allereerst dankt Eric allen voor de gelukwensen en geeft hij nog enige achtergrond-informatie over de nieuw ontdekte soorten. In aflevering 2 van het DBG-magazine Die Bromelie van 2017 wordt Tillandsia cees-goudae als nieuwe soort geďntroduceerd en uitvoerig besproken met prachtige foto’s ter illustratie. De Pitcairnia goudae wordt reeds beschreven in het nieuwe boek Jewels of the jungle; Bromeliaceae of Ecuador (part 2) door José Manzanares. Hopelijk kunnen ooit bloeiende exemplaren in onze serre bewonderd worden!
Fig. 2 & 3 Plantbespreking door Eric , foto's Jasper van den Driesche

  • 1. Mededelingen en ingekomen stukken.
Een aantal leden van de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG) zal in het weekeinde van 14 en 15 april 2018 een bezoek aan ons land brengen. Op 14 april is de groep ’s morgens te gast bij de firma Bak in Assendelft, ’s middags in de Botanische Tuinen te Utrecht en zondag in de Keukenhof. Een uitnodiging aan DBG-leden met nadere bijzonderheden voor dat weekeinde zal nog komen van het DBG-bestuur, maar indien er onder de BCG-leden belangstellenden zijn om deel te nemen aan een of beide excursies op 14 april , dan dient men zich hier voor aan te melden bij de secretaris, Roel Tomassen .
  • 2. Mededelingen van de penningmeester.
De penningmeester uit zijn tevredenheid over de verenigingsfinanciën en de medewerking van de leden bij het nakomen van de contributieverplichting ! De vereniging telt op heden 70 leden.
  • 3. Verslag voorjaar bijeenkomst op 19 maart 2017.
Het toegezonden verslag (nieuwsbrief 88 – april 2017) wordt door de aanwezige leden goed gekeurd en daarmee vastgesteld.
  • 4. Stand van zaken verenigingsactiviteiten.
De voorzitter verwijst naar hetgeen hieromtrent in de voorjaar bijeenkomst 2017 al is afgesproken. Nadien heeft de secretaris een brief geconcipieerd onder de titel “Visitedag”, welke de leden is toegezonden als nieuwsbrief 89 – mei 2017. Naast deze activiteit zullen dus voor en najaar bijeenkomsten blijvend plaats vinden. Bij het organiseren van een visitedag zal de secretaris een centrale rol kunnen vervullen. Op zondag, 10 juni 2018 zal een dergelijke dag worden georganiseerd. De leden zullen t.z.t. hierover nader bericht ontvangen.
  • 5. Stand van zaken m.b.t. Facebook.
Tussen de beheerder van het BCG Facebook groepsaccount, Jasper van den Driesche, de aanwezige leden en het bestuur, wordt de mogelijkheid besproken het account ook open te stellen voor een breder geďnteresseerd publiek, met name voor leden van aan bromelia’s gerelateerde plantengroepen. De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel van Jasper de betreffende Facebook account aan te passen van een besloten naar een open account.
  • 6. Vaststelling data bijeenkomsten in 2018.
Voorjaar bijeenkomst zondag 18 maart en najaar bijeenkomst zondag 30 september.
  • 7. Rondvraag.
De onlangs in Florida aangerichte orkaanschade bij Marie Selby Botanical Gardens en bij Michael Bromeliads lijkt, naar Peter Bak gehoord heeft, gelukkig mee te vallen.
De najaar bijeenkomst van de Deutsche Bromelien Gesellschaft), gehouden in de Botanische Tuinen te Halle (Dld), tijdens het weekeinde van 15 – 17 september jl. , is door deelnemende BCG-leden als zeer geslaagd ervaren.
Albert Ebbink bericht over zijn goede ervaringen bij het vastzetten van planten (tillandsia’s, maar ook kleine orchideeën) aan takken, schors e.d. met behulp van een IC-gel. Het op schors en steen bevestigen d.m.v. draad en andere, voor planten niet schadelijke, lijmsoorten wil niet altijd en bij iedereen naar tevredenheid verlopen. Geďnteresseerden kunnen bij hem terecht voor nader advies.
 
Fig. 4 Planten op de verlotingstafel , foto Wybo Zijlstra

Daarmee sluit de voorzitter deze huishoudelijke vergadering en wordt overgegaan tot het bespreken van de door leden meegebrachte planten t.w. Pitcairnia andreana, Tillandsia capillaris, Araeococcus parviflorus en Tillandsia species. Van deze door Roel meegebrachte planten zal van laatstgenoemde tillandsia t.z.t. de bloeiwijze en een blad voor determinatie worden toegestuurd aan Eric. Voorts zijn enkele prachtig ontwikkelde planten te bewonderen waarvan ook nog geen naam met zekerheid valt vast te stellen. Hier gaat het om Hechtia resp. Dyckia-achtige soorten. Voorts toont Eric twee bloeiende varieteiten van Tillandsia bergerii en een Tillandsia dyeriana. De bespreking wordt afgesloten met het tonen en bespreken van twee lange (kunstof) strengen met daaraan op natuurlijke wijze diverse bevestigde tillandsia-soorten.
 
Fig. 5 Discussie bij de verlotingstafel, foto Wybo Zijlstra

Tijdens de lunchpauze vindt verloting plaats van de vele door leden en de firma Bak geschonken planten. Vrijwel niemand zal later met lege handen huiswaarts keren !
 
Rond de klok van twee uur neemt Gerard van Heusden ons in de filmzaal mee op reis door Midden-Amerika. Het wordt een boeiend verslag van de reis die hij enige tijd terug tezamen met zijn vrouw maakte door Mexico, Guatemala, Honduras en Belize. Alle aanwezigen genieten van de mooie opnamen van vele bromelia- en andere plantensoorten, vogels, leguanen, maar ook van tempels en ruďnes van de vroegere Maya-cultuur .
De voorzitter bedankt Gerard aan het slot van de reis voor diens boeiende reisverslag en overhandigt hem daarbij een smakelijke attentie.
 
Daarmee wordt deze najaar bijeenkomst afgesloten. Voorzitter Eric bedankt iedereen voor zijn komst en bijdrage aan deze dag en wenst allen een goede thuisreis.
Het bestuur wenst jullie prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2018 toe.
 
Fig. 5 De lezing van Gerard tijdens het middagprogramma, foto Wybo Zijlstra


Bijgewerkt: 20171218, 531 keer bekeken

<< < page 91/97 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print