Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 96/103 > >>


Nieuwsbrief 96 - November 2018


Verslag van de najaar bijeenkomst op zondag, 30 september 2018 te Utrecht.

Ruim veertig leden van onze vereniging vonden op zondag, 30 september de weg naar de serre van de Botanische Tuinen te Utrecht.
 
De vertraging bij het koffie- en theezetten mocht de pret niet drukken bij het weerzien van elkaar en de bewondering van de zeer vele door de leden meegebrachte planten, enige voor de nog te houden plantenbespreking en het merendeel voor de verlotingstafel. Deze laatste tafel puilde werkelijk uit door de vele voor de verloting beschikbaar gestelde bromeliasoorten. Rond 11.00 uur was het ons verenigingslid Peter Bak (directeur van de firma Cornelis Bak B.V.) die het woord nam en zich daarmee richtte tot onze voorzitter Eric Gouda.
 
Fig. 1 & 2. Peter Bak richt het woord tot onze voorzitter Eric, m.b.t. Wally Berg Award of Excellence, foto's Roel Tomassen

Hij vertelde erg verheugd te zijn de door de Bromeliad Society International aan Eric toegekende “Wally Berg Award Of Excellence” namens de Society aan Eric te mogen overhandigen. Dit verzoek werd hem gedaan bij zijn deelname aan de door de Society georganiseerde World Bromeliad Conference in San Diego, USA, in mei/juni van dit jaar, waaraan Eric zelf niet kon deelnemen. Deze prestigieuze onderscheiding wordt toegekend aan hen, die zich binnen “de wereld der bromelia’s” gedurende lange tijd bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek binnen deze plantenfamilie, het verzamelen en uitdragen van kennis over het cultiveren van de vele soorten middels publicaties , het enthousiasmeren van vele hobbyisten in verenigingsverband, de bescherming van de soortenrijkdom in het wild, het ontdekken en beschrijven van nieuwe soorten, enz. De Award, die sedert het jaar 2000 negen maal eerder werd uitgereikt, valt dus dit maal welverdiend in handen van onze voorzitter ! Peter belicht in een vrolijke, hartelijke speech en met verscheidene herinneringen, de activiteiten en prestaties van Eric. Aan het slot hiervan vallen alle aanwezigen met een hartelijk applaus bij in hun felicitaties aan Eric, die vergezeld van bloemen de replica op hout van de Award aangeboden krijgt.
 
Voor meer uitleg over de Wally Berg Award of Excellence klik hier.
 
Dan is er vervolgens tot omstreeks 11.30 uur tijd voor koffie en thee waarvan alle leden zich dankbaar bedienen.
 
De huishoudelijke vergadering wordt rond 12.00 uur geopend door onze voorzitter, Eric Gouda. Verder zijn Piet van Beest, penningmeester en Roel Tomassen, secretaris, aanwezig. Eric bedankt allereerst alle aanwezigen voor hun gelukwensen en Peter Bak in het bijzonder voor diens hartelijke woorden. Hij zegt zich zeer vereerd te voelen met de door de Bromeliad Society International toegekende onderscheiding.
 
Fig. 3. Plantbespreking door onze voorzitter Eric Vriesea rubra,  foto Roel Tomassen

1.Mededelingen van de voorzitter.

Met veel spijt bericht Eric over het onlangs overlijden van mevrouw Renate Ehlers, erelid van de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG) en autoriteit op het gebied van tillandsia’s. Hij herinnert aan haar buitengewone prestaties bij het verzamelen en beschrijven van vele nieuwe tillandsia-soorten, haar publicaties hierover en verslagen van de vele zoektochten onder meer in Mexico. Het bestuur van de DBG vraagt diegenen, die foto’s van haar bezitten, deze beschikbaar te willen stellen t.b.v. een over haar te publiceren artikel ter nagedachtenis.
Renate Gouda is met autopech gestrand in Luxemburg en kan bijgevolg haar lezing hedenmiddag niet houden. Gelukkig kan Piet van Beest haar vervangen met een reisverslag over Nicaragua.
 

2.Mededeling van de penningmeester.

Piet wijst er voor de goede orde nog eens op, dat leden de contributiebetaling (€ 5,-- per jaar) desgewenst ook voor een aantal jaren vooruit kunnen voldoen.
3.Verslag voorjaarsbijeenkomst 18 maart 2018.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt dus goedgekeurd.
 

4.Bezoek leden van de DBG en BCG aan de firma Bak en de Botanische Tuinen Utrecht.

Op 14 april van dit jaar bracht een groep leden van de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG) des morgens een bezoek aan de fa.Bak te Assendelft. Ook leden van onze vereniging waren hiervoor uitgenodigd. Na een rondleiding door de kassen en de door de familie Bak aangeboden lunch reisde het gezelschap ’s middags naar de Botanische Tuinen in Utrecht, alwaar conservator Eric Gouda de leden van het gezelschap rondleidde door de plantencollecties. De DBG-leden overnachtten in een hotel in De Bilt en bezochten daags erna op hun terugreis ook nog de kwekerij van de familie Westerman in Uelsen, Duitsland.
 

5.Visitedag bij de familie Van der Hoeven.

Op 10 juni jl. gaven 7 leden gevolg aan de uitnodiging van de familie Van der Hoeven in Klundert om hun plantencollecties te komen aanschouwen. Het werd een gezellig samenzijn.
 
Fig. 4. De overvolle verlotingstafel  foto Roel Tomassen

6.Herbenoeming bestuursleden.

Voorzitter Eric is reglementair aan de beurt om af te treden. Hij stelt zich herkiesbaar, maar wijst er op dat (met excuus) feitelijk verzuimd is de leden bij de uitnodiging voor deze bijeenkomst tijdig te wijzen op de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten. Evenwel wordt met algehele instemming de herbenoeming van Eric tot voorzitter voor een periode van drie jaren graag aanvaard !
 

7.Privacywetgeving.

Eric herinnert de aanwezigen aan een hen toegezonden bestuur nota d.d. 13 juni 2018 met betrekking tot de gevolgen voor onze vereniging inzake de inmiddels dit jaar ingevoerde Europese wetgeving betreffende de privacy. In deze nota is verwoord hoe met gegevens van de verenigingsleden dient te worden omgegaan. Nog niet àlles is geheel duidelijk ten aanzien van wat nu feitelijk mag en niet mag, maar in de nota is omschreven hoe wij voorshands zullen handelen bij het verwerken van bepaalde gegevens. Als nadere ontwikkelingen nopen tot aanpassing van deze voorlopige tekst zullen de leden daarvan op de hoogte worden gebracht. De leden hebben desgevraagd thans geen opmerkingen over de voorgelegde nota.
 

8.Verenigingsactiviteiten.

Albert Ebbink, Haaksbergen, nodigt in het kader van de visitedagen geïnteresseerden graag uit voor een bezoek aan zijn serre op zaterdag 8 juni 2019, vanaf 11.00 uur. Wel graag tevoren even aanmelden hetzij met de mail al.ebbink@kpnmail.nl of via telefoonnr. 053 5740709.
Bezien wordt of o.a. weer een bezoek mogelijk wordt aan kwekerij Ibes (tillandsia’s) in Huissen. De leden ontvangen t.z.t. nader bericht.
 
 

9. Bijeenkomsten in 2019.

De aanvankelijk ter vergadering geplande data zijn inmiddels vervangen door de navolgende: voorjaarsbijeenkomst op zondag 31 maart en najaar bijeenkomst op zondag 6 oktober 2019. Beide zoals gewoonlijk in de serre van de Botanische Tuinen te Utrecht. De leden zijn inmiddels met een rondschrijven hiervan in kennis gesteld.
 

10.Rondvraag.

  • Jasper van den Driesche , onze coördinator voor de Facebook-site, onderzoekt ook hoe met bepaalde gegevens (w.o. afbeeldingen van personen) om te gaan op Facebook i.h.k.v. de privacyregelgeving. Er wordt ook gedacht aan een wat meer uitgebreide informatie over onze vereniging, haar doelstelling enz. Eric wijst hierbij ook naar onze bestaande fotogalerie als hulpmiddel.
  • Albert Ebbink brengt de lijmsoort Krazy Glue ter sprake. Het is een voor het bevestigen van planten (tillandsia’s enz. ) aan hout, kurk en steen fantastisch goede en voor plant en dier volkomen onschadelijke lijmsoort (gel) die snel droogt en planten (ook vrij zware) muurvast bevestigt. Ter info: zie de gel of dunne vorm (goed getest door Eric) op de website van Diarama en het youtube filmpje
 
Vervolgens bespreekt Eric de hiervoor door enige leden meegebrachte planten en planten uit de collectie van de Botanische Tuinen.
Tijdens de middaglunch wordt overgegaan tot verloting van de grote hoeveelheid op tafels uitgestalde bromeliasoorten. Vrijwel iedereen kan met een of zelfs meerdere nieuwe aanwinsten huiswaarts.
 
Het middagprogramma staat in het teken van een boeiende reis door Nicaragua, waarbij Piet van Beest prachtige opnamen toont van flora en fauna. De geplande lezing van Renate over Brazilië is wegens privé omstandigheden uitgesteld tot volgende bijeenkomst.
 
Onze aanwezige gast Joep Moonen neemt ons tot slot mee naar Frans Guyana, alwaar hij sedert 1990 een zogenaamde ecolodge heeft. In een filmverslag toont en verhaalt hij over het realiseren van deze prachtige, gastvrije lodge en over de tropische natuur in de gehele omgeving, welke voor geïnteresseerde bezoekers, natuurliefhebbers, als het ware uitnodigend openligt !
 
Daarmede komt een einde aan deze najaar bijeenkomst. De voorzitter sluit af met een woord van dank aan Piet en Joep voor hun boeiende presentaties en wenst allen een goede thuisreis toe.
 
Roel Tomassen, verslag
Eric Gouda, opmaak
 
Fig. 5 & 6. Plantbespreking Vriesea rubra van Colombia, Buena Vista areaal (coll. Peter Tristram), foto's Eric Gouda


Bijgewerkt: 2019-09-17, 711 keer bekeken

<< < page 96/103 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print