Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 70/103 > >>


Nieuwsbrief 70 - November 2013


Verslag van de najaar bijeenkomst op zondag 13 oktober 2013.

Ondanks de door het KNMI uitgevaardigde waarschuwing voor het extreem slechte weer (code oranje !) troffen ongeveer 35 leden van onze vereniging elkaar omstreeks 10 uur in de serre van de Botanische Tuinen. Onder het genot van koffie en koek kwamen velen weer een beetje op verhaal na een wel uiterst natte reis ! Onderwijl vulde de plantentafels zich rijkelijk met vele door de leden meegebrachte bromelia’s hetzij voor de plantenbespreking hetzij voor de verloting.

Rond 11 uur opende de voorzitter de huishoudelijke vergadering met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen, i.h.b. voor de nieuwe leden Daan Smit, oud-hortulanus VU Amsterdam en Ernst Kamphuis, chef kassen Burgers Zoo. Aanwezige bestuursleden: E.J.Gouda, voorzitter, P.A.van Beest, penningmeester en R.Tomassen, secretaris.


De vergadering in de Botanische Tuinen Utrecht, foto's Roel Tomassen

1.Mededelingen en ingekomen stukken.

  • a. Onze vereniging (BCG) is een lidmaatschap aangegaan met de Deutsche Bromelien Gesellschaft (DBG), een zgn. Corporate membership, zoals wij dit ook al hebben met de Bromeliad Society International (BSI). Er zullen publicaties en verslagen worden uitgewisseld, opdat de leden van beide verenigingen hiervan kennis kunnen nemen. Met behulp van ons lid, Mary Rose worden onze nieuwsbrieven vertaald in het Engels en aldus naar de BSI en DBG gezonden. De van de BSI en DBG ontvangen magazines zijn t.b.v. de leden voor uitlening beschikbaar. Het eens bijwonen van een bijeenkomst van de DBG in Duitsland kan door de voorzitter, uit diens ervaring, van harte worden aanbevolen.
  • b. Er is bericht ontvangen van de Bromeliad Society International (BSI) dat het tot dusverre in de Marie Selby Botanical Gardens aanwezige en beheerde archiefmateriaal ( w.o. de Michael Spencer en Mulford Foster collecties) wordt overgedragen aan de University of Central Florida (UCF). Dit zal dan kosteloos toegankelijk worden voor alle wetenschappers en leden/geďnteresseerden ter wereld. De BSI wil aan de kosten, die zullen zijn verbonden aan de overdracht van alle informatie aan de UCF en het toekomstige beheer bij deze universiteit in Florida, financieel bijdragen en vraagt haar affiliates , dus ook onze BCG, of er bereidheid is hieraan te doneren. De voorzitter licht e.e.a. nog wat nader toe en brengt het voorstel vervolgens in stemming. Daaruit blijkt, dat het merendeel van de aanwezige leden te weinig interesse denkt te zullen hebben in de hiervoor geschetste ontwikkeling, zodat van donatie zal worden afgezien.
  • c. Voorgesteld wordt de ledenlijst te voorzien van door de leden beschikbaar te stellen digitale (pas)foto’s, dus binnen het beschermde deel van onze site, opdat wij elkaar sneller leren (her)kennen. De voorzitter nodigt allen uit een pasfoto te scannen en dit aan hem te mailen.
  • d. De voorzitter vraagt voorts aandacht voor de onlangs aan alle leden toegezonden alternatieve determineersleutel voor Tillandsia. ../bcg/Tillandsia key . De leden worden uitgenodigd voor het leveren van commentaar.
  • e. Van de Encyclopaedia of bromeliads is de DVD-versie deel 3 beschikbaar en verkrijgbaar bij de voorzitter. Prijs € 25,--.
 
Planten voor de Plantbespreking , foto's Roel Tomassen

2. Financiën en contributiebetalingen.

De penningmeester deelt mee, dat hij - ten behoeve van leden die achter zijn met de betaling van hun contributie- in de achter liggende tijd tot driemaal toe heeft verzocht om betaling. Overeengekomen wordt hen, die niet op deze oproepen hebben gereageerd, van de ledenlijst af te voeren, aannemende, dat zij het lidmaatschap niet langer op prijs stellen.

3. Verslag voorjaarsbijeenkomst 7 april 2013 (zie Nieuwsbrief 66)

Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Evaluatie bezoek aan handelskwekerij Ibes op 25 mei 2013 (Nieuwsbrief 67).

Het bezoek met 13 leden aan deze kwekerij was erg geslaagd en ontvangst en rondleiding met uitleg door mevrouw Ibes werden zeer op prijs gesteld. Dit is zeker voor een herhaling vatbaar.

5. Evaluatie bezoek aan Burgers Zoo op 22 juni 2013 (Nieuwsbrief 68).

Deze uitgaansdag kan zeer zeker als goed geslaagd “de boeken in”. Alle 30 deelnemers hebben erg genoten van de gastvrijheid tijdens ontvangst en de boeiende rondgang door het grote tropische paviljoen onder leiding van gastheer en tevens chef kassen, Ernst Kamphuis.

 

6. Suggestie(s) uitgaansdag(en) in 2014.

Van de zijde van het bestuur wordt voorgesteld in 2014 een excursie te organiseren naar de onlangs vernieuwde en door onze koningin Maxima heropende Hortus Botanicus in Leiden. De aanwezige leden stemmen hiermede graag in. Nader bericht hierover volgt t.z.t.

 

De verloting door Ina en Renate, op de bekende geanimeerde wijze, foto's Roel Tomassen

7. Rondvraag.

  • a. De voorjaar en najaar bijeenkomsten zullen in 2014 plaatsvinden op respectievelijk zondag 6 april en zondag 19 oktober, ook weer in de serre van de Botanische Tuinen Utrecht.
  • b. Hugo Claessen heeft nieuws over een energiezuinige groeilamp en hij vertelt hierover als volgt: Ik experimenteer momenteel met een gas gevulde Xenon lamp, de enige lamp die tot nu toe hetzelfde spectrum geeft als de zon. De lamp heeft een kleurtemperatuur van 6000°K en een spectrum van 190 nm tot 30000 nm. Dit is van het UV gebied tot ver in het IR. Metingen hebben uitgewezen dat de lamp op 50 cm afstand 256 µW/cm˛ geeft en op 1 m afstand 80 µW/cm˛. De gebruikte lamp is een 35W lamp, die 8X meer licht zou geven dan een gelijkwaardige spaarlamp. De lamp moet wel in een houder gemonteerd worden met een goede reflector. De gemeten UV viel wat tegen omdat de uiteindelijke lamp ter bescherming in een glazen buis zit, die zo goed als alle UV tegenhoudt, maar hier vinden we nog wat op, mocht het nodig zijn. (1 µW/cm˛ - 1 µW/cm2 = 6,8 Lux = 6,8 lumen/m˛). Een orchideeën kweker experimenteert momenteel met deze lamp, omdat volgens hem er bepaalde soorten zijn die niet bloeien als ze geen UV krijgen. Na wat experimenten konden we de lamp aansteken met een oude voeding van een laptop (Spanning van 8 tot 18 Volt, 50W). Ik zal later de resultaten van de experimenten met planten wel melden op een van de volgende vergaderingen, aldus Hugo.
  • c. Ed Gerritse brengt onder de aandacht dat geďnteresseerden in Aechmea cylindrata terecht kunnen bij mevr.M.Lammers, lid van de orchideeënkring ‘t Gooi. Voor nadere info even bellen met Ed.
  • d. De voorzitter doet wederom een beroep op de leden voor kopij op WIKI Document van onze vereniging (zie onze site, onder Documenten).
 

Daarmede wordt de vergadering afgesloten en overgegaan tot bespreking van meegebrachte planten door Eric Gouda.

 

Allereerst worden enkele variëteiten door Eric getoond van de Tillandsia usneoides, die, afhankelijk van de kweekomstandigheden, verschillende vormen kan aannemen. Heel mooi is ook de door Eric getoonde Tillandsia ericii met zijn opvallende oranje bloempjes. Een wel hele mooie soort ! Eric heeft deze in bloei verkregen na hem eerst een week in een plastic zak te hebben gestopt met een paar appels. Het acetyleen dat deze vruchten afscheiden werkt bij vele bromelia’s prikkelend om tot bloei te komen. Van Piet van Beest is afkomstig de soort Tillandsia elvirae-grossii, vernoemd naar de helaas jong overleden Elvira Gross, assistent van prof. W.Rauh in Heidelberg. De door Roel Tomassen meegenomen Catopsis hahnii blijkt een grotere variëteit van C.morreniana. Verder is van hem afkomstig een vermoedelijke cultivar Tillandsia velutina X fasciculata. Peter Bak heeft een tillandsia meegenomen afkomstig van kweker De Leon en wel onder de naam Tillandsia capitata “Maya Gold”. Dit is op zich een hele mooie cultivar die ook goed in de pot is te kweken. De okergele bloeiwijze is een ware blikvanger ! Eric licht toe dat er onder meer tussen de soorten T.capitata en T.brachycaulos veel is gekruist en dat precieze gegevens daarover soms moeilijk zijn te achterhalen. Hans Willems heeft een mooi exemplaar meegebracht van de Tillandsia biflora.

Hans van der Hoeven heeft een prachtig bloeiende Aechmea longifolia meegenomen (syn. Streptocalyx longifolia).

Verder worden dan nog besproken een Tillandsia tenuifolia, waarvan Eric vermoedt dat het een kruising is tussen T.tenuifolia en T.montana ? Ook een getoonde Tillandsia araujei heeft waarschijnlijk iets van T.tenuifolia ? Mooi is ook de meegebrachte Tillandsia gardneri. Tot slot wordt de door Gerard van Heusden meegebrachte kunstboom getoond die beplant is met verschillende bromeliasoorten, w.o. Billbergia nutans , Billbergia X windii, Aechmea pinelliana. Deze epiphyten hebben zich muurvast verankerd met behulp van hun hechtwortels aan deze (kunststof) boom. Erg leuk om dit te zien.

 

Tijdens de lunch, welke zoals altijd weer door de familie Gouda voortreffelijk is verzorgd, vindt de verloting plaats van de vele planten die voor dit doel door de leden en kwekerij Bak zijn meegebracht. Onder het begeleidend geroffel van de zware regenval op het serredak en de luid daar boven uit klinkende stemmen van de dames Gouda en Brinkkemper over de getrokken lotnummers worden de meeste leden weer een of meerdere nieuwe planten rijker.

 

Nog wat foto's , foto's Roel Tomassen

Vervolgens worden allen in de namiddag vergast op een door Renate en Eric Gouda gepresenteerd verslag van hun reis door Peru, tijdens de afgelopen winter. Prachtige opnamen van flora en fauna, de mensen, de kinderen, de steden en dorpjes, de bergen en ja. . . . natuurlijk, de vele bromelia’s, doen alle aanwezigen op en top genieten !

Roel mag als secretaris dit keer voorzitter Eric en echtgenote Renate namens alle aanwezigen bedanken voor hun boeiende relaas en dat vergezeld doen gaan van wijn en bonbons.

 

Daarmede komt een einde aan een fijne contactdag van onze vereniging en keert een ieder weer huiswaarts.

 

Roel Tomassen, verslag

Editor Eric Gouda


Bijgewerkt: 20140729, 2344 keer bekeken

<< < page 70/103 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print