Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 35/103 > >>


Nieuwsbrief 35 / september 2008


Aan onze leden.

Uitnodiging voor 26 oktober 2008.

Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor onze najaarsbijeenkomst op zondag 26 oktober a.s. in de Botanische Tuinen te Utrecht. Vanaf 10.00 uur is iedereen weer welkom in de serre (achteringang Harvardlaan 10).

We zijn erg blij de heer Leo Dijkgraaf bereid te hebben gevonden ons ’s middags mee te nemen op reis door Zuid-Amerika en ons de vele aldaar groeiende en bloeiende bromelia’s te laten zien.

     Vriesea ospinae - Op de plaatjes klikken om ze te vergroten!
Vriesea ospinae

Programma:

Van 10 tot 11.00 uur ontvangst met koffie, thee enz. Er kunnen planten worden gekocht, verkocht, geruild en aan de verlotingstafel worden geschonken. Degenen onder jullie, die overtollige planten, zaailingen en stekken kunnen missen worden bij deze van harte uitgenodigd dit alles mee te nemen, bijvoorbeeld voor de verlotingstafel. Bedenk: de opbrengst van de verloting komt onze verenigingskas ten goede !

Oriënteer je ook eens op de aanwezige literatuur, de uitgestalde tijdschriften en boeken en als je daarover vragen hebt wend je dan even tot Eric Gouda of Cees Fransen.

Om 11.00 uur volgt onze huishoudelijke vergadering (ALV), waarin het bestuur een aantal zaken onder jullie aandacht zal brengen. Het verslag van de voorjaarsbijeenkomst d.d. 13 april 2008 wordt aan het einde van deze nieuwsbrief weergegeven.

Verder zal even worden teruggeblikt op de geslaagde excursie, die op zondag 31 augustus j.l. plaats vond in de Hortus Leiden. Ook daarvan zal nog een kort verslag aan jullie worden overhandigd door Roel Tomassen en zullen enige foto’s circuleren !

Verder liggen nieuwe plannen in het verschiet. Overigens zal uw bestuur het op prijs stellen als óók vanuit de leden ideeën worden aangedragen met betrekking tot verenigings-activiteiten. De idee is om tenminste tweemaal per jaar een reguliere bijeenkomst te houden (voor- en najaar) in onze thuishaven i.c. de Botanische Tuinen Utrecht en daarnaast enige extra activiteiten te ontplooien, waarvan het jongstleden bezoek aan de Hortus Leiden een voorbeeld mag zijn.

Wil je ter vergadering een onderwerp ter tafel brengen meldt het dan graag tijdig aan onze voorzitter. Het lijkt handig als er tevoren al even over kan worden nagedacht.

Aansluitend volgt dan de plantbespreking. Heb je een mooie, interessante plant, neem hem mee en vertel er over . . . . . ter leering ende vermaeck ! Maar kom nu ook eens met een probleemplant, eentje die niet wil groeien of wel wil groeien maar niet wil bloeien, of staat te kwakkelen. . . geneer je toch niet. . . . .we willen van elkaar leren, tòch ?
Vervolgens gaan we gezellig lunchen Er zijn tegen geringe kosten belegde broodjes en er is genoeg te drinken. Onderwijl gaan we planten verloten, hopende dat velen van jullie weer met wat nieuws naar huis kunt gaan !
Na lunchtijd zal Leo Dijkgraaf ons mee nemen naar Zuid-Amerika , ondermeer naar Brazilië en de daar groeiende Alcantarea’s, en naar Peru en Ecuador, kortom, een reis om verlangend naar uit te zien !

We hopen dat jullie allen in de gelegenheid zult zijn weer naar Utrecht te komen om er met ons weer een fijne dag van te maken.

Graag tot de 26e oktober !

Eric Gouda, voorzitter

Verslag bijeenkomst van de BCG op 13 april 2008 in de botanische tuinen van Utrecht

door Jeroen van der Steen

Na de ontvangst (met koffie en thee) rond te klok van 10.00 uur, opende Eric de vergadering rond 11.00 uur. Ongeveer 30 leden aanwezig.

Nieuwe leden:

Rogier stelt zich voor, hij is paludariumliefhebber en in alles geïnteresseerd

Rogier werd van harte welkom geheten.

Vaststellen data volgende bijeenkomsten:

Er wordt besloten om de volgende bijeenkomst te houden op 26 oktober, 19 april 2009 en 18 oktober 2009. Zet deze data vast in je agenda!

Bestuurlijke aangelegenheden:

Na stemming wordt het volgende besloten:

Er wordt een regel toegevoegd aan het huishoudelijke reglement. Voortaan zullen bestuursleden zitting hebben in het bestuur voor een periode van drie jaar.

Roel Tomassen heeft zich op verzoek beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Jeroen van der Steen stelt zijn bestuursfunctie (na 12 jaar) beschikbaar.

Algemene stemming treedt Roel toe als bestuurslid en treed Jeroen af.

Encyclopedie:

Eric verteld dat aan de encyclopedie druk wordt gewerkt. De werkzaamheden bestaan uit onder andere het maken van de database. Foto’s zijn nog steeds welkom, vooral detailfoto’s van bloemen en overzichtsfoto’s van planten. Er kunnen per soort twee foto’s worden opgenomen. Er volgt een kleine discussie over het uploaden. Afgesproken wordt dat iedere foto, hoe groot die ook is, kan worden ge-upload.

Rondvraag:

Roel stelt de volgende punten ter discussie:

De Duitse DBG gaat planten in de USA bestellen bij MICHAEL BROMELIADS. Hij zorgt voor de Nederlandse coördinatie. Bij Albert Ebbing kunnen dan de planten besteld worden.

Roel heeft goede ervaringen hier mee. Peter Bak stelt enkele planten voor de verloting beschikbaar, planten die bij MICHAEL BROMELIADS ooit vandaan kwamen, een voorproefje dus van niet alledaagse planten.

     Tillandsia stricta aff. var. albifolia
Tillandsia stricta aff. var. albifolia

Roel gaat nogmaals door de ledenlijst voor een zogenaamde schoonmaakronde, zeker nu de contributie verhoogd is tot vijf euro.

Publicatie’s kunnen voortaan niet meer in het Palmblad omdat de uitgever failliet is, wel mogen wij publiceren in het Duitse tijdschrift van de DBG. Uwe Sharf vertelt hier iets verder over. Roel verteld verder dat de contributie voor het Duitse blad achtendertig euro is.

Eric verteld een en ander over de nieuwe lay out van onze site

Eric verteld dat via BCG / Brom-L zaadlijst er van meer dan honderd soorten zaad te bestellen is, zie onze site www.bromeliad.nl.

Eric vraagt aandacht voor de “vraag en aanbod” rubriek op de site. In hoeverre is hier nog animo voor.

Eric brengt onder de aandacht dat het BSI Journal voor leden is en dat deze via een verzendlijst kunnen worden doorgestuurd. Op het ogenblik is alleen John Coenen geïnteresseerd.

Plantbespreking:

Hans Willems heeft schitterende Tillandsia monadelpha’s bij zich. Hij verteld over het zaaien van soorten in plastic bakjes en zijn goede ervaringen hiermee.

Eric bespreekt hier op volgend veel soorten Tillandsia’s

Ook wordt er gesproken over een meegebrachte plant die last heeft van schild- en smeerluis en wat hier wel en niet aan te doen is.

Boekbespreking

Het boek van Chester Skotak, een roman, wordt besproken. Het is in het Engels, kost zestien euro en gaat ook over bromelia’s en het zoeken er naar in het wild.

Einde ALV om 12.15 uur.

Lunch:

Zoals inmiddels gebruikelijk een goed verzorgde lunch verzorgd door de familie Gouda.

Aanvullend de verloting, geen lid die zonder een plantje (na aankoop van loten natuurlijk) de deur uit ging.

Middagprogramma:

Bert Westerman geeft een uiteenzetting over het plantengeslacht Alcantarea, hij toont schitterende zelf opgekweekte planten.

Cees Gouda toont een film van het Andes gebergte

Wederom weer een geslaagde bijeenkomst.

Klik hier voor een Print-bare versie


Bijgewerkt: 20081220, 2240 keer bekeken

<< < page 35/103 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print